Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dęrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hűndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Fette sjurts!
BaasHimd.nl fansels!
Wurdsto ek gek fan dy ferfelend saaie t-himden? Wy hawwe de oplossing! Do bist ta oan in BaasHimd! De leukste, gekste en de meast orizjinele Fryske sjurts dy'tst dy mar betinke kinst!
01 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
'Fiif bier en ien wite wyn' wint!
Fryske Kroechkwis Reduzum grut feest
It wie grut feest yn kafee ’De Welp’ yn Reduzum ôfrűne freed tidens de Fryske Kroechkwis fan Praat mar Frysk! Hast 100 man sammelen har yn de boppeseal fan ’De Welp’ foar de leukste kwis fan Fryslân.
26 mei 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
GameFrysk! In nije spultsjes-app!
Foar iPad en Androďd-tablets
In nije Fryske spultsjes-app! De Afűk lansearre juster tegearre mei Grendelgames in gloednije app foar tablet. GameFrysk, mei 6 games! Frysk leare hat noch noait sa leuk west!
20 mei 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn bedriuw by Vivita!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op 'e kofje by Henny Hiemstra fan Vivita. Vivita is in praktyk foar psychososjale terapy yn Berltsum. Neffens Henny is it foar har kliďnten belangryk dat se harren yn har memmetaal úterje kinne. Moai dat dat by Vivita kin! Tsjek de fideo!
16 mei 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube