Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Bisto ús nije PraatmarFrysk-kollega?
filmers socht!
Kinsto knap filmje, flot montearje, bist kreatyf, net benaud en kinst selsstannich wurkje? Dan sykje wy dy! Wy fan Praat mar Frysk sykje in freelance-kollega dy't foar foar ús Praat mar Frysk-filmkes meitsje wol.
15 feb 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
18 april wer Fryske Twitterdei!
#Frysk Trending Topic
Sitte jim der wer klear foar? Skriuw mar op: tongersdei 18 april is it wer Fryske Twitterdei! De hele dei Frysk twitterje mei de hashtag #Frysk! Sille wy ris sjen oft it ús wer slagget om #Frysk ta meast betwittere item te meitsjen!
06 feb 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Oant oare kear Henk!
de lêste les Skriuw mar Frysk
It sit der hast op! En dan hawwe wy alle Skriuw mar Frysk-lessen hân! Wy hoopje dat jim der wat fan leard hawwe. Hjirby de alderlêste tips fan ús Henk!
05 feb 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Stim op dyn favorite kontenerstikker
set it Frysk oan 'e dyk!
Ja, se binne klear! De ûntwerpen fan de moaiste trije kontenerteksten! Jim meie de leukste útkieze en wa wit stiet dy ynkoarten yn heel Fryslân oan 'e dyk! Dochst mei?
05 feb 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube