Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Stjoer dyn eigen BaasHimd-idee yn!
en win 5 Baas Himden
De maitiid stiet foar de doar, dat it is hast wer t-himde waar! Tiid foar in BaasHimd dus! Lizze dyn freonen slap om dyn teksten? Stjoer se no yn en wa wit rinsto ynkoarten yn dyn eigen BaasHimd!
05 maa 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De maitiid komt der oan!
Fryske rokjes, krekt wat!
De maitiid komt der wer oan! Wy mochten de ôfrûne dagen al even priuwe, en noch even dan is it safier! Spesjaal foar de froulju no it ienige echte Fryslân rokje yn ús webshop! Kinst net mear sûnder! Geskikt foar alle fakânsjes fan Appelskea oant Hawaii en fan de Snitswike oant in beachparty yn Salou!
03 maa 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Heit&Mem-beurs!
yn it WTC Expo yn Ljouwert
Fan 25 oant en mei 27 oktober 2013 sil it heve: de earste edysje fan de HEIT & MEM-beurs yn it WTC Expo yn Ljouwert. De HEIT & MEM-beurs is dé ‘place to be’ foar oansteande âlders en jonge gesinnen mei bern oant en mei 12 jier.
02 maa 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wolsto nei de foarpremjêre fan de Emigrant?
Win 2 frijkaarten!
De Emigrant fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in emigrant dy’t goed fyftich jier lyn yn sân hasten de oséaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân...
01 maa 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube