Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Kontenerstikkers te keap!
set it Frysk oan ’e dyk!
Ja hear! Wy hawwe se binnen! Fan’t wykein oanlevere en no al te keap yn de webshop fan Praat mar Frysk. En wy hawwe der genôch hear! Sykje mar út, fleur Fryslân in bytsje op en set it Frysk mar oan ’e dyk!
03 jun 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Draaisto de tiidwurden om?
Let dan no even op!
Altyd al "wolle witte" hoe't dat mei dy tiidwurden no krekt sit? Wy hawwe professor Henk wer even fan stâl helle en dy leit it jim binnen oardel minút út!
30 mei 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Kaarten klipopname-konsert Strawelte!
Wy jouwe se fuort!
Hasto in moaie kop? Hast wolris fan Strawelte heard? Kinst in bytsje losgean? Dan sykje wy dy! Wy meie nl. twa frijkaarten fuortjaan.
29 mei 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat de taal fan jo klant!
Autobedriuw Hoogterp yn 'e Gaastmar
Wy gienen op besite by Autobedriuw Hoogterp yn 'e Gaastmar om te hearren wat se dêr mei it Frysk hawwe. Wat smyt it Frysk bygelyks op yn kontakt mei de klant? Besjoch it filmke! Tuut, tuuuut!
24 mei 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube