Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taal yn 'e soarch!
Hoe sit dat no eins?
In dokter stiet heel ticht by de pasjint. Dat wy fan Praat mar Frysk wienen wolris benijd hoe't dat no eins mei taal yn 'e soarch sit. Tsjek it filmke!
05 nov 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Betink in nije Fryske taal-app!
En win €250,00!
Bisto kreatyf? Betinkst faker apps? Hasto goeie ideeën? En noch better, hasto wat mei it Frysk? Betink in idee foar in nije Fryske taal-app en win dikke fette prizen!
05 nov 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Zuster? Ik moet naar het huisje...
Taal yn de soarch, bêst belangryk!
De taal dy’t brûkt wurdt yn de soarch is fan grut belang. Taal is wichtich foar it wolwêzen fan soarchfregers én bepaalt de ôfstân tusken fersoargjende en soarchfreger.
31 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Sinteklaaskadootsje nedich?
Kom nei de grutste Fryske websjop!
It kin noch krekt! Sikest noch in orizjineel Sinteklaaskadootsje? Kom nei de grutste Fryske websjop! Prachtige boeken, de bêste oanbiedings, de leukste snypsnaren, cd's, dvd's en noch folle mear!
31 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube