Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Ferrassings-poëzij op Praat mar Frysk-TV!
by Omrop Fryslân
Akteur Arnold Dijkstra gie foar ús de dyk út en ferraste minsken mei in prachtich Frysk gedicht... Benijd wat dat opsmyt? Tsjek de filmkes! Ek alle dagen te sjen op de Omrop.
11 nov 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Rinze-ebooks
fergees te downloaden!
Rinze de Kikkert hat no syn eigen e-books! ’Rinze is gek op wetter’, ’Rinze syn jierdei’ en ’Rinze syn AaBee’! En by dy lêste is ek noch in prachtige poster makke.
29 okt 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Moai Sinteklaas-kado!
de Fryske Aginda 2014
It jier is hast al wer oan syn ein, dus heech tiid foar de Fryske Aginda 2014! Mei nijsgjirrichheden oer taal en skiednis, mei grappige cartoons, gedichten, ferskes en noch folle mear!
29 okt 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat de taal fan jo klant!
op ’e kofje by massaazjeterapeut Boudien
Spierpine? Lêst fan'e rêch? Dan moatst by Boudien Coaching & Massaazjeterapy wêze! Wy gienen op besite by Boudien yn Aldegea, want wat hat sy mei it Frysk en wat smyt it har op? Tsjek it filmke!
29 okt 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube