Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dęrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hűndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Skotske besite op Fryske Twitterdei
Gaelic Twitterdei komt der oan!
It wurdt gesellich op it Praat mar Frysk haadkertier! Jamie Wallace út Skotlân komt del om ynspiraasje op te dwaan foar de Gaelic Twitterdei op tongersdei 1 maaie. Fan herte wolkom Jamie! Wy helpe graach!
25 maa 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Doch mei oan it Grut Frysk Diktee!
Woansdei 16 april 2014

Op woansdei 16 april wurdt de finale fan it tolfte Grut Frysk Diktee hâlden. It evenemint fynt plak yn de Steateseal fan it Provinsjehűs yn Ljouwert. Tekstskriuwer en foarlęzer is dit jier Omrop Fryslân presintatrise Karen Bies. Om dy foar it diktee te kwalifisearjen moatst earst in test dwaan! Sjoch hjir foar de test en hoe't it allegear wurket.

06 maa 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Frysk op ’e Dyk
Dochsto ek mei?
Hasto de spesjale Tumblr-side foar foto's mei in Fryske tekst al sjoen? Gau even sjen en meidwaan fansels! Komst Frysk op 'e dyk tsjin? Meitsje in foto en stjoer him nei fryskopedyk@gmail.com!
25 feb 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Set it Frysk mar oan ’e dyk!
mei de Fryske kontenerstikkers!
Ja! Fryske kontenerstikkers! Sykje mar út, fleur Fryslân in bytsje op en set it Frysk mar oan ’e dyk! Leuk foar dyn eigen kontener, mar fansels ek as kadootsje!
25 feb 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube