Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Op nei 2014 mei Praat mar Frysk!
dogge jim wer mei?
It sit der wer op! Wy hawwe tegearre mei jim in prachtich jier hân! De Fryske Kroechkwis, Fryske Twitterdei, de Mei’k wol oer-stikkers, de Frysk op ’e Dyk-aksje en noch folle mear! Tige tank allegear en op nei 2014, dogge jim wer mei?
17 dec 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn bedriuw!
op besite by Keukenland Design Frjentsjer
Jelco fan Keukenland Design yn Frjentsjer bestelde in Praat mar Frysk-pakket foar bedriuwen. Dat wy woenen wol ris witte wat hy mei it Frysk hat en wat it him opsmyt. Benijd? Tsjek it filmke!
17 dec 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wer in Fryske Kroechkwis!
diskear yn Noflik Easterein
Ja! Wy organisearje wer in Fryske Kroechkwis! Op freed 10 jannewaris om 19.30 gean wy los yn kafee-restaurant Noflik Easterein!
02 dec 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Serious Frysquest
Spesjaal Frysk oersetmenu foar Serious Request
Altyd al in Fryske bedriuwsnamme, slogan of advertinsjetekst hawwe wold? Dan is dit dyn kâns! Wy hawwe in spesjale menukaart foar dy gearstald en dêr sit grif wat foar dy tusken.
29 nov 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube