Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterl‚n! DÍrom tŰgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterl‚n!

Binnen no-time hongen mear as hŻndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rķt! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. LÍs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat de taal fan jo klant!
Autobedriuw Hoogterp yn 'e Gaastmar
Wy gienen op besite by Autobedriuw Hoogterp yn 'e Gaastmar om te hearren wat se dÍr mei it Frysk hawwe. Wat smyt it Frysk bygelyks op yn kontakt mei de klant? Besjoch it filmke! Tuut, tuuuut!
24 mei 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Boekje winne?
folje de enkÍte yn!
LÍsto wolris yn it Frysk? Keapesto wolris in Frysk boek? Dat wolle wy graach witte! Jelle de Jong, studint CommerciŽle Economie oan de NHL Hogeschool docht foar de AfŻk in Żndersyk nei it lÍzen yn it Frysk en hat dÍrom dizze enkÍte opsteld.
06 mei 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Set it Frysk oan 'e dyk!
de Praat mar Frysk-kontenerstikkers
Se binne Żnderweis hear! Op dit stuit binne de trije moaiste Żntwerpen Żnderweis nei de drukkerij yn Winterswyk sadat wy begjin juny yn heel Frysl‚n it Frysk oan 'e dyk sette kinne! Bist benijd nei de ķteinlik Żntwerpen? Se steane hjirŻnder!
06 mei 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Knip mar Frysk
Praat mar Frysk yn bediruw!
Wy gienen op besite by Klaske Fennema fan Kapsalon Papillot yn Reduzum. Wat hat sy mei it Frysk? En wat smyt soks saaklik sjoen no eins op? Praat mar Frysk yn bedriuw! Tsjek it filmke!
06 mei 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ķs dyn links, nijs, geruchten, fotoís, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ķt! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wÍze dat dyn bestelling net altyd ķtfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube