Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dęrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hűndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Set it Frysk mar oan ’e dyk!
mei de Fryske kontenerstikkers!
Ja! Fryske kontenerstikkers! Sykje mar út, fleur Fryslân in bytsje op en set it Frysk mar oan ’e dyk! Leuk foar dyn eigen kontener, mar fansels ek as kadootsje!
25 feb 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn bedriuw!
op ’e kofje by fotoshop Bekkema yn Drachten
Wy fan Praat mar Frysk gienen op 'e kofje by Anne Bekkema fan Fotoshop Bekkema yn Drachten. Anne is in echte Fries en hat as ienige fotosaak yn 'e wrâld in Frysk ’ynteekstasjon'!
25 feb 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Lokwinske Gouden Jorrit!
de 10km is foar Fryslân
Wy fan Praat mar Frysk lokwinskje ús Gouden ambassadeur Jorrit Bergsma mei syn magistrale race en dikfertsjinne gouden medalje op de 10km tidens de Olympyske Spullen yn Sotsji. Wat in geweldige topprestaasje!
18 feb 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
17 april wer Fryske Twitterdei!
Dochsto ek mei?
Op tongersdei 17 april organisearje wy alwer foar de tredde kear de Fryske Twitterdei. Op dy dei wolle wy besykje om safolle mooglik Frysktalige ‘tweets’ de wrâld yn te stjoeren.
11 feb 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube