Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Skriuw mar Frysk
Sms-e, maile en Twitterje yn it Frysk!
In soad Friezen wolle it Frysk ek graach skriuwe kinne. De Skriuw mar Frysk-kursus is geskikt foar elkenien dy't al Frysk ferstean en lêze kin, en no ek Frysk skriuwe wol. In earste stap om it Frysk skriuwen yn 'e macht te krijen!
09 apr 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De twadde Fryske Twitterdei!
18 april, #Frysk trending topic
Op dizze dei wolle wy besykje om mei safolle minsken safolle mooglike Frysktalige ‘tweets’ de wrâld yn te stjoeren. Elkenien dy't in bytsje Frysk type kin, kin meidwaan, want flaters meitsje mei! Sa simpel is it. Brûk de hashtag #Frysk en lit sjen datst meidochst!
08 apr 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Nije BaasHimden!
spesjaal foar de feestjes!
Huppetee, de maitiid! Dat soe tiid wurde! No noch in bytsje fatsoenlik yn ’e klean! Sjoch no op BaasHimd.nl foar de nijste sjurts en de lêste ûntwerpen! Leuk foar it Skûtsjesilen, de Snitswike, Feanhoopfestival, de Fyts-Alvestêdetocht en gean sa mar fierder!
08 apr 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De alderearste Fryske Kroechkwis!
jou dy no op!
No freed 5 april is it safier! De alderearste Fryske Kroechkwis yn kafee De Hoeke yn Sint Nyk! In jûn mei muzyk, bier, fragen oer it Frysk en Fryslân en prachtige prizen! Meidwaan is leuk en maklik: mail ús dyn tiim fan 1-6 persoanen troch en dat is it! Graach oant freed!
02 apr 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube