Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 5 maart
Wike 10

Op tongersdei 5 maart hiene wy ús earste taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike oer 'in neakene man yn de bûse skite', 'omtoarkjend ôffal' en de oprop fan Erik foar syn Frysktalige en demintearjende mem yn Apeldoorn.

19 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Nije sjurts op www.BaasHimd.nl!
De fetste Fryske sjurts!
De maitiid komt der oan dat de koarte mouwen kinne wer út 'e kast! Fansels wolst der al in bytsje fatsoenlik byrinne, dat wy hawwe wer in pear fette Baashimden meitsje litten!
03 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Nije funksje PmF-app!
wer wat nijs fan Praat mar Frysk
Wy seinen it al, de nije Praat mar Frysk-app wurdt gauris oanfold mei nije mooglikheden. Mei de nijste update fan de Praat mar Frysk-app kinst no ek Frysk op 'e dyk-foto's diele en maile!
03 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske jierdeikaarten!
Gratis en fergees te brûken!
Hoi! Hasto se al sjoen? Se binne der! De digitale Praat mar Frysk-jierdeikaarten! Bygelyks as der in Facebook-freon syn of har jierdei hat, mar kinst se fansels ek op Twitter brûke!
17 feb 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube