Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Stim op de dyn favorite skoalle!
Foar Dé Bêste Skoalle fan Fryslân.
Yn neifolging fan de ferskate populêre talintejachten op tillevyzje binne wy fan Praat-mar-Frysk, yn gearwurking mei muzyk- en teatergroep Frets!, op syk nei 'De Bêste Skoalle fan Fryslân'.
01 jul 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Op ’e kofje by AB-Fakwurk
wat hawwe sy mei it Frysk?
Wat hat AB Fakwurk mei it Frysk? En wat smyt it op? Wy gienen op ’e kofje by AB Fakwurk yn Snits! Bist benijd hoe en wat? Tsjek it filmke!
27 jun 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Rinze-app, hy is der!
in ynteraktyf ebook
Hy is der hear! De Rinze-app foar op de iPad of oare tablet! In leuke app foar beukers fol mei ynteraktive eleminten. It ferhaal fan Rinze kin foarlêzen wurde, mar it ferhaal kin ek ôfspile wurde.
26 jun 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Stean op tsjin de spiersykte ALS!
Jitiizer is der wer!
Ofrûne sneon op it benefytfeest ’Skop ALS de wrâld út’ waard tagelyk de aldernijste hit fan Jitiizer lansearre: 'Stean op!' In spesjaal nûmer tsjin de spiersykte ALS. En Praat mar Frysk mocht tegearre mei in bus fol bekende Friezen de klip opnimme!
24 jun 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube