Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Wy sette it Frysk by de dyk!
Dochst mei?
Om't wy graach Frysk lêze meie at wy troch stêd en doarp ride, wolle wy kontenerstikkers meitsje mei Fryske teksten derop. En dêr hawwe wy dyn help by nedich!
06 dec 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Petysje Omrop Fryslân
tekenesto ek?
Der is in petysje makke tsjin it Haachske plan om Omrop Fryslân mei alle oare regionale omroppen te yntegrearjen by de lanlike omrop en der tagelyk foars op te besunigjen. Tekenesto ek?
05 dec 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Hyp Hyp Hoeraaaaa!
Praat mar Frysk bestiet 5 jier
Ja! Grut feest op it haadkertier fan Praat mar Frysk! It is echt wier, Praat mar Frysk bestiet dizze wike al wer 5 jier! En wy kinne wol sizze, oant no ta wienen it 5 prachtige jierren! Op nei de folgjende 5 wat ús oanbelanget!
28 nov 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Henk giet út syn dak!
Skriuw mar Frysk mei Henk
Henk giet út syn dak! Wy binne al in moai skoftke dwaande mei de leskes Frysk op social media en diskear sil Henk ús leare hoe't dat mei dy dakjes sit.
27 nov 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube