Praat mar Frysk yn aksje mei Jitiizer

de Midstrjitte op 'e Jouwer kleuret read!

 

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!

Binnen no-time hongen mear as hûndert lippen te pronkjen yn etalaazjes, boppe de kassa,  yn 'e kroech of foar it rút! De hiele Midstrjitte kleure read fan 'e opblaaslippen! En se binne der gek op, want se hingje der noch! Dat ek op 'e Jouwer: Praat mar Frysk!

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Doch mei oan de App-wedstryd!
betink in taal-app en win!
Bisto kreatyf én hast wat mei it Frysk? Betink dan in Fryske taalapp en meitsje kâns op in moaie jildprizen! Kinst dyn idee ynstjoere foar 6 oktober 2013.
28 aug 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
de Fryske Aginda 2014!
krekt wat!
Hy is der! De Fryske Aginda! Mei allerhanne nijsgjirrichheden oer taal en skiednis, mei grappige cartoons, gedichten, ferskes en noch folle mear! Bist altyd by de tiid yn 2014!
28 aug 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Frysk leare?
doch in kursus by de Afûk!
Dat kin by de Afûk! Besjoch it oanbod en jou dy no op! Dan kinsto aanst ek in smske of tweet yn it Frysk ferstjoere of dat moaie Fryske boek lêze.
26 aug 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat de taal fan jo klant
by Sylmakkerij Sterk yn Snits
Fred Sterk fan Sylmakkerij Sterk yn Snits makket alles wat boppedeks op in skip sit. Mar dan ek echt alles. En it leukste noch is datst by Sterk-en-dy gewoan yn it Frysk dyn guod bestelle kinst! Wy gienen op besite by in écht Frysk bedriuw...
09 aug 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  20  21  22  23  24  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube