Stim op de dyn favorite skoalle!

Foar Dé Bêste Skoalle fan Fryslân.

 

Yn neifolging fan de ferskate populêre talintejachten op tillevyzje binne wy fan Praat-mar-Frysk, yn gearwurking mei muzyk- en teatergroep Frets!, op syk nei ‘Dé Bêste Skoalle fan Fryslân’. 

Dielnimmende groepen hawwe earst fan Frets! in Fryske foarstellingen krigen, en koene dêrnei mei lesbrieven sels oan ‘e slach. De opdracht wie om op in foarôf bepaalde melody in eigen tekst te skriuwen. Dêrnei moasten de learlingen mei dit selsbetochte ferske in klip opnimme. Uteinlik binne der troch in sjuery trije finalisten nominearre dy’t in wurkwinkel fan Janneke Brakels wûn hawwe. Fan dizze wurkwinkels is de ûndersteande reportaazje makke.


Nominearre binne:

- Groep 5-8 fan de St. Joazefskoalle út Heech mei ‘Simmer’;

- Groep 6-8 fan De Flieterpen út Reitsum mei ‘Allegear Talinten’;

- Groep 6 fan It Finster út Warkum mei ‘Us Mâle Juffrou’.

Fan moandei 1 july oant en mei tongersdei 5 july kin der stimd wurde op de nûmers fan de skoallen! Freed, krekt foardat de fakânsje begjint, witte wy dan wa’t ‘De Bêste Skoalle Fan Fryslân’ is!


 
 
 
Filmke 1:
Groep 5-8 fan de St. Joazefskoalle út Heech mei 'Simmer'
 
Filmke 2:
Groep 6-8 fan De Flieterpen út Reitsum mei 'Allegear Talinten'
 
Filmke 3:
Filmke 3:Groep 6 fan It Finster út Warkum mei 'Us Mâle Juffrou'

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 26 maart
Wike 13
Op tongersdei 26 maart hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike oer it Grut Frysk diktee, Hi fan KNP en in Frisisme!
26 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Grut Frysk diktee 2015!
Oefenje mei professor Henk!
Ja! Op 20 maaie allegear foar Omrop Fryslân-TV want wy dogge fansels massaal mei oan it Grut Frysk diktee 2015! En fansels gean wy foar de 0 flaters!
26 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 19 maart
Wike 12

Op tongersdei 19 maart hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike oer de maitiid, oerémis wêze en Frysk op 'e Dyk.

19 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 12 maart
Wike 11

Op tongersdei 12 maart hiene wy wer ús taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike oer Frysk yn it UMCG, Lear mar Frysk en jild yn Fryske siswzien.

19 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube