Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


De Praat mar Frysk-Taaltest!
nije ronde, nije kÔnsen
'It gewisse', witsto wat dat is? Of wat is de goeie oersetting fan 'Een middag dutje doen'? Tiid foar de Praat mar Frysk-taaltest! Diskear mei Rutger Sterk, 16 jier fan Ysbrechtum. Slagget it him? Besjoch it filmke!
29 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Bak mar Frysk!
mei Bakkerij Baarsma
Bakkerij Baarsma fan Boarnburgum, bekend fan de Praat mar Frysk-sűkelade, is miskien wol de meast Fryske bakkerij fan 'e wrÔld. Wy gienen del om in gebakje en belÔnen samar noch efkes fergees yn in diskusje oer 'koekedaai'! Sjochst mei?
28 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Mijn tweede vrouw is ook uitgenaaid!
diel twa mei noch mear Frisismen
Nei it s˙kses fan 'Mijn vrouw is uitgenaaid' is der no in ferfolch; 'Mijn tweede vrouw is ook uitgenaaid!' Al wer in hilarysk boekje fol frisismen dŕr't elke Fries him 'tot de tenen uit' mei fermeitsje kin!
27 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk op Facebook!
'fyn ik leuk'
De measten fan jim hawwe it grif al meikrigen, Praat mar Frysk is ferhuze nei in saneamde Facebook-fanpage. Guon fan jim wienen al benaud dat wy gjin freonen mear wienen, mar sa is it fansels net! Wy bin der noch hear!
27 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube