Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Wurd fan de Moanne: Kerreven

It is wer tiid foar it wurd fan 'e moanne! Diskear: kerreven! Dat helje dy sleurhut mar ˙t it hok! De hele moanne april kin der wer mei riden wurde! Toet toet!
30 maa 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Yn styl de maitiid yn!
wy stome dy klear foar it moaie waar
It is maitiid! En wy binne der klear foar! Jim ek? Wolsto yn styl de maitiid yn? Dat kin! Wy hawwe foar de froulju in prachtich Frysk rokje en foar de manlju dy seksy Fryske koartebroek. Foar elke kont geskikt!
28 maa 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
'Like' Utjouwerij Afűk op Facebook
Bliuw op de hichte fan de nijste ˙tjeften en aksjes
Wolsto op 'e hichte bliuwe wat der ynkoarten by Utjouwerij Afűk ferskynt? Of bist benijd hoe't dat no eins wurket mei dy boeken? Gean dan fluch even nei de Facebook-side fan de ˙tjouwerij!
28 maa 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Grut Frysk Diktee 2012!
dochst mei?
Op woansdei 9 maaie wurdt wer it Grut Frysk Diktee holden. Doarsto de ˙tdaging oan om sjen te litten hoe'tsto it Frysk yn 'e macht hast? Doch dan mei oan de kwalifikaasje om dy te pleatsen foar de finale!
26 maa 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube