Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


De Praat mar Frysk Taaltest!
trije keien?
It is wer tiid foar de Praat mar Frysk Taaltest! Wy gienen de dyk ˙t mei ˙s favorite taalprofessor Henk om diskear Hanneke van Tuinen in taaltest ˘f te nimmen. Wat is bygelyks de oersetting fan: "Waarom denk je dat Piet is blijven zitten?"
05 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Skriuw mar Frysk!
yn Grins
Anne Tjerk Popkema is oersetter Frysk. Sa hat er bygelyks op syn Grinzer souderkeamerke foar alle Hobbit-fans ek it bekende fantasy boek 'The Hobbit' oersetten sadat de aventoeren fan Bilbo en Gandalf ek yn it Frysk te lŕzen binne. Benijd nei it ferhaal fan Anne Tjerk?
04 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske Jazz
mei Nynke Geertsma
Nynke Geertsma mei graach sjonge, is gek op jazz en wennet yn Amersfoort. Ynkoarten sil se oan 'e gong om jazz-standards oer te settem yn it Frysk! Benijd nei har ferhaal? Besjoch it filmke!
03 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk-taaltest
mei Anne Papeleu!
It is tiid foar de Praat mar Frysk-taaltest! Wy gienen de strjitte op mei taalprofessor Henk Wolf om te hearren ofsto it Frysk in bytsje yn 'e macht hast. Us earste kandidaat is 'brabo' Anne Papeleu dy't in aardich wurdsje Frysk praat!
01 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube