Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk
mei Roel de putsjeman!
Roel Snip hat syn eigen klusbedriuw. Hij sjongt wol graach even wat tusken de bediuwen troch. En ek wol op in podium. Roel praat Frysk en is hiel handig my alle soarten fan ark. Roel fynt dat elkenien frij is syn eigen taal te praten of te sjongen...
24 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-tillevyzje
mei sjongeres Janneke Brakels!
Janneke Brakels is fansels bekend as sjongeres fan de band Equal Souls dŕr't se ferline jier de finale fan Liet 2010 mei wűn. Nei't se in pear jier yn Rotterdam wenne, hat se tegearre mei har freon in h˙ske kocht yn FryslÔn. Wy gienen op besite...
23 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Kanonkaravaan is los!
besite fan Marijke Muoi
Op basisskoalle De Wynwizer yn Ljouwert is tongersdeitemoarn de fernijde webside fan de Kanon fan de Fryske Skiednis lansearre. Der is omtinken foar alle hichtepunten ˙t de Fryske skiednis, fan terpen oant de winner fan de lŕste Alvestŕdetocht.
23 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Skriuw mar Frysk!
mei Paul van Dijk
Paul van Dijk fan Warkum stiet foar de klas en hat krekt syn earste boek skreaun; 'Renske wol stoer wŕze'. Hy fertelt oer syn deb˙t en wat er as Frysk skriuwer mei de taal hat. Besjoch gau syn ferhaal!
22 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube