Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Wat Wurd It?!
Baarmoeder of skűlliif?
'Baarmoeder' is net in maklik wurd om yn it Frysk oer te setten. By kij hat men it oer de 'liifmoer' of 'limoer' en guon brűke dy wurden ek wol foar minskefroulju. It wurd 'skűlliif' fan skriuwer Willem Abma heart men ek wol. Of wit ien der noch in moai(er) wurd foar?
12 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-tv
op besite by Tarek!
Nei't er in jier yn Rotterdam wenne ferhuze Tarek mei syn freondinne werom nei FryslÔn om dŕr foar himsels oan 'e gong te gean as grafysk foarmjouwer. En hy liet Praat mar Frysk witte dat wy fan 't simmer eksklusive Fryske shirts by him bestelle kinne. Benijd nei syn ferhaal?
11 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalprofessor Henk Wolf
Praat mar Frysk-tv
Wa is dochs dy man dy't alle kearen dy Praat mar Frysk-taaltest ˘fnimst? Dat is ˙s taalprofessor Henk Wolf. Wat hat hy mei taal? En mei it Frysk? Wy sochten him op mei de Praat mar Frysk-tillevyzjecrew!
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Van der Stoepjes
hoe dogge sy it?
Sierkje van der Stoep trof in hele leuke man, mar it wie gjin Fries. En hoe giet soks dan mei de opfieding fan 'e bern? Frysk, NederlÔnsk of beide? Wy gienen op besite by de famylje Van der Stoep om te hearren hoe't sy it dogge.
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube