Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalprofessor Henk Wolf
Praat mar Frysk-tv
Wa is dochs dy man dy't alle kearen dy Praat mar Frysk-taaltest ˘fnimst? Dat is ˙s taalprofessor Henk Wolf. Wat hat hy mei taal? En mei it Frysk? Wy sochten him op mei de Praat mar Frysk-tillevyzjecrew!
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Van der Stoepjes
hoe dogge sy it?
Sierkje van der Stoep trof in hele leuke man, mar it wie gjin Fries. En hoe giet soks dan mei de opfieding fan 'e bern? Frysk, NederlÔnsk of beide? Wy gienen op besite by de famylje Van der Stoep om te hearren hoe't sy it dogge.
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk-taaltest
Tukkers yn Ljouwert
Stel do bist foar de twadde kear yn dyn leven yn Ljouwert en do krigest fuort in kamera op 'e noas en ferfogens wurdt dy frege wat in 'mychhimmel' is. It sil dy gebeure! Wy troffen twa rasechte Tukkers. Benijd wat sy te melden hawwe?
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-TV
op it SjűkelÔn!
"It Frysk is tenminsten in echte taal en dat kinst fan it Ljouwerters net sizze!" Wat hat Johannes Westra - foarsitter fan de PC - eins mei it Frysk? Wy sprongen it SjűkelÔn op om te hearren wat hy te melden hie.
06 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube