Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk-TV
mei piraat Goaitsen de Haan
Praat mar Frysk op 'e kofje by piraat Goaitsen de Haan! Goaitsen stie gauris yn 'e rjochtseal om 't er yllegaal oan it radiomeitsjen wie. "En ja, ik prate altyd Frysk by de rjochter. Want dat is myn taal!" Besjoch it filmke!
17 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk-Taaltest!
mei Bart Stenvert
It is wer woansdei! Tiid foar de Praat mar Frysk-taaltest! Bart Stenvert ˙t GelderlÔn is oan bar! En sa't er sels seit: "Mijn Fries is nog niet al te best!" Wit hy de Fryske betsjutting fan bygelyks 'omkoal'?
16 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Tag mar Frysk op ˙s Facebook
en win dyn eigen Sinteklaze-kado!
It is hast Sinteklaas en wy dogge mei! Ynkoarten kinsto op ˙s Facebook fanpage dyn eigen Sinteklaze-kado 'tagge'. Wy jouwe fan alles fuort. Fan boeken oant klokhuzen en fan duck-tape oant in Tomke-boekje! Der sit grif ek wat foar dy by!
16 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Sjong mar Frysk!
mei Albert Bonnema
Dit is Albert Bonnema, operasjonger en Fries om utens. Hy sil kommende sneon 19 novimber sjonge op it grutte Keppelfeest yn Boalsert. Wolst ek nei Boalsert sneon en bist benijd wat der allegear te belibjen is? Sjoch op Keppelje.nl!
15 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube