Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


De Praat mar Frysk-Taaltest!
mei Ingeborg Kloosterman
It is wer tiid foar de Praat mar Frysk-Taaltest! Hjoed mei Ingeborg Kloosterman! Ingeborg is fan oarsprong net Frysk: "Ik spreek gewoon normaal Nederlands." Komt se troch de test? Besjoch it filmke!
12 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-TV
mei Sieger van der Zwaag
Op besite by Sieger van der Zwaag! Hy wennet yn Amsterdam en wurket yn 'e Blokh˙spoarte yn Ljouwert. Sa stadich oan fielt er der hieltyd mear foar om him fŕst yn FryslÔn te fŕstigjen. Hoe sit dat presys? Wy gienen by him op 'e tee!
11 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-TV
mei Tamme Oosterhof
Tamme Oosterhof hat in platesaak oan it Fliet yn Louwert foar it wat 'hurdere wurk'. Fan swarte metal oant swiere rock. Wy binne ek gek op muzyk dat wy wipten even del by Big Bad Wolf-records! Want wat hat ˙s Tamme mei it Frysk?
10 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
S˙dwest-FryslÔn wol Fryske nammen foar Ingelsktalige apparaten en begrippen
Ehm.. Wat wurdt in Smartphone?
Gemeente S˙dwest-FryslÔn sil oan de 'tablets' en dŕrmei rűgelje der sa stadichoan mear Ingelske as Fryske wurden de riedseal yn. Wy wolle de gemeente wol helpe om te sjen oft wy foar de Ingelske termen ek moaie, brűkbere Fryske wurden betinke kinne.
10 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube