Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Dizze is foar mem!
Praat mar Frysk foar Serious Request
In unike Fryske ynternetfeiling foar Serious Request. 50 Meter droege woarst, in tsiis fan 100 kilo, in itensieders-workshop fan de ienige echte tv-kok Reitse Spanninga, in kante meter oranjekoeke, in gloednije FryslÔn fyts en noch folle mear! It kin fan dy wŕze!
15 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
50 meter droege woarst en Reitse Spanninga!
tsjek de feilingside fan Praat mar Frysk
In unike workshop oan de Grill Academy fan tillevyzje-kok Reitse Spanninga! In kompleet fersoarge dei mei lekker iten. Of wat seist fan 50 meter droege woarst! Kinst it hele jier foar˙t!
14 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
In gloednije fyts, in Sonnema-pakket en in orkest!
stypje memmen yn oarlochsgebieten
In gloednije FryslÔn fyts, in wykeintas fol Sonnemaguod of sels it klomplete Frysk Symfonie Orkest by dy op 'e stoepe? It kin mei Praat mar Frysk! Gean nei de feilingwebside en bring dyn bod ˙t!
14 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
100 kilo tsiis, Molkwarder Koeke en in pear Skerjontsjes!
Hup nei de feilingside!
Leuk as publykslűker of foar it personiel! In hearlike tsiis fan 100 kilo. Of wat seist fan 60 Molkwarder Koeken? Ta oan nije skuon? Dan is in op maat makke pear Scherjontsjes krekt wat foar dy!
14 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube