Muzikale ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrne freed wie de feestlike ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear tsein Mink en Elske, dy wiene al nderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Wat Wurd It?!
In jonkje of in famke?
In bern fan jins broer of suster, in omke- of muoikesizzer (tantesizzer kin ek), wurdt yn it Hollnsk neef (jonge) of nicht (famke) neamd. Oan de Fryske beneaming is net te sjen oft it om in jonge of in famke giet. By pake- en beppesizzer spilet itselde probleem. Soenen wy in kleindochter in pakesister neame moatte?
30 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-tv!
alle dagen op Omrop Frysln
Snt 12 septimber binne wy los mei s eigen miny-programma op Omrop Frysln tillevyzje. Alle dagen oant 19 novimber in leuk portret fan in persoan dy't wat bysnders mei it Frysk docht of hat. Fan de sus fan Doutzen oant Enno van der Kooij syn boubedriuw yn de Wlden.
29 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk wurkwanten!
it ultime putsje-ark
De tn moat wer klear foar de winter jonges! Hupsakee de haachskjirre t it fet en snoeie dy bosken! Alle deade tken t 'e grn en noch ien kear it gers meane. Fansels net snder dy prachtige wurkwanten fan Praat mar Frysk! Foar yn de tn, de garaazje of in putsje op souder! Fansels, kinst der ek mei fwaskje!
29 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Ls mar Frysk
mei Tomke fansels!
Desir van der Heide wennet al in pear jier yn Frysln en kin nei in kursus Frysk by de Afk har goed rde mei de taal. Drmei is it foarlzen fan Tomke-ferhaaltsjes ek in makky wurden!
29 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube