Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


De Praat mar Frysk-taaltest
mei Anne Papeleu!
It is tiid foar de Praat mar Frysk-taaltest! Wy gienen de strjitte op mei taalprofessor Henk Wolf om te hearren ofsto it Frysk in bytsje yn 'e macht hast. Us earste kandidaat is 'brabo' Anne Papeleu dy't in aardich wurdsje Frysk praat!
01 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Sjong mar Frysk!
mei Rauzer
Fan 't simmer hawwe de hearen fan de band Rauzer al te touren west mei de Praat mar Frysk-opblaaslippen yn 'e camper. En no 't se wer werom binne is it tiid foar in djipte ynterview mei Douwe Kool, de frontman fan Rauzer. Wat hat hy mei it Frysk?
30 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wat Wurd It?!
In jonkje of in famke?
In bern fan jins broer of suster, in omke- of muoikesizzer (tantesizzer kin ek), wurdt yn it HollÔnsk neef (jonge) of nicht (famke) neamd. Oan de Fryske beneaming is net te sjen oft it om in jonge of in famke giet. By pake- en beppesizzer spilet itselde probleem. Soenen wy in kleindochter in pakesister neame moatte?
30 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-tv!
alle dagen op Omrop FryslÔn
Sűnt 12 septimber binne wy los mei ˙s eigen miny-programma op Omrop FryslÔn tillevyzje. Alle dagen oant 19 novimber in leuk portret fan in persoan dy't wat bysűnders mei it Frysk docht of hat. Fan de sus fan Doutzen oant Enno van der Kooij syn boubedriuw yn de WÔlden.
29 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube