Muzikale ˘ftraap Dantumadiel

Fryske artysten op basisskoallen

 

Ofrűne freed wie de feestlike ˘ftraap fan de Praat mar Frysk-kampanje yn Dantumadiel. En om't der in hiel soad muzikaal talint wennet en weikomt, wie it ek in tige muzikale ˘ftraap. Op sawat alle basisskoallen yn Dantumadiel waard in konsert jűn troch in Dantumadielske artyst of band.

Wa wiene der allegear? No Syb van der Ploeg fansels en Mink en Elske DeWall, Griet Wiersma net te ferjitten en de mannen fan New Sense Memory, de band Kramtried en rapper RG.

Op de foto steane se sawat allegear ˙tsein Mink en Elske, dy wiene al űnderweis nei 'harren' skoalle.

Sjoch ek op: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_52923.aspx

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lŕs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


It giet net oan!
mar wat binne de alve stŕden?
Der kin noch omraak riden wurde, dat wy bynden de redens ek wer űnder en fregen ˙s ˘f oft de riders op 'e Bonke wol witte wat de alve stŕden binne? Komme se der ˙t? Besjoch it filmke!
09 feb 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-taaltest op de Bonke!
wa hellet de finish?
Bomiis, balke iis, by Dokkum om, waarme fuotten iis, skoskedribbelje en noch folle mear iiswurden kamen hjoed foarby op de Bonke. Wy woenen wol ris witte hoe't it mei de iiswurdekennis op de Bonke stiet! Besjoch it filmke!
07 feb 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Johan Kingma op besite by Sonnema
it Serious Request-pakket!
Johan Kingma wie ien fan 'e heechste bieders tidens de Serious Request-aksje fan Praat mar Frysk. Johan is gek op berenburch dat hy die it heechste bod op it super de l˙kse pakket fan Sonnema.
02 feb 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Frijerij
It Wurd fan de Moanne
It koe fansels net oars mei Falentynsdei foar de doar. It wurd fan de moanne is... Frijerij. Besjoch it filmke!
27 jan 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  66  67  68  69  70  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ˙s dyn links, nijs, geruchten, fotoĺs, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ˙t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wŕze dat dyn bestelling net altyd ˙tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube