Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk-tv
op besite by Tarek!
Nei't er in jier yn Rotterdam wenne ferhuze Tarek mei syn freondinne werom nei Frysln om dr foar himsels oan 'e gong te gean as grafysk foarmjouwer. En hy liet Praat mar Frysk witte dat wy fan 't simmer eksklusive Fryske shirts by him bestelle kinne. Benijd nei syn ferhaal?
11 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalprofessor Henk Wolf
Praat mar Frysk-tv
Wa is dochs dy man dy't alle kearen dy Praat mar Frysk-taaltest fnimst? Dat is s taalprofessor Henk Wolf. Wat hat hy mei taal? En mei it Frysk? Wy sochten him op mei de Praat mar Frysk-tillevyzjecrew!
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Van der Stoepjes
hoe dogge sy it?
Sierkje van der Stoep trof in hele leuke man, mar it wie gjin Fries. En hoe giet soks dan mei de opfieding fan 'e bern? Frysk, Nederlnsk of beide? Wy gienen op besite by de famylje Van der Stoep om te hearren hoe't sy it dogge.
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk-taaltest
Tukkers yn Ljouwert
Stel do bist foar de twadde kear yn dyn leven yn Ljouwert en do krigest fuort in kamera op 'e noas en ferfogens wurdt dy frege wat in 'mychhimmel' is. It sil dy gebeure! Wy troffen twa rasechte Tukkers. Benijd wat sy te melden hawwe?
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube