Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


De Praat mar Frysk Taaltest
soesto my efkes wolle helpe?
Tiny en Stephanie dogge de Praat mar Frysk-Taaltest! Stephanie kin gjin Frysk en Tiny is in echte Wldpyk. Wat is goed: 'Soesto my efkes wolle helpe' of 'Soesto my efkes helpe wolle?' Komme se der t? Besjoch it filmke!
02 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wat Wurd It?!
Kreamheinster jaget op luzen?
In hazzejager is fansels ien dy't op hazzen jaget. Mar der wurdt ek wol in kreamheinster (kreamfersoarger) mei bedoeld. Dy is dan op 'e hazzejacht, as se oan it wurk is by in befalling. Hazzejeie wurdt ek sein as der socht wurdt om luzen (op in berneholle). Hasto leaver in hazze as in ls?
02 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-TV
mei Maaike Kampen
Maaike Kampen studearret genskunde en is sjongeres fan Groove Department. Ja, jim witte s ambassadeurs dy't fan't simmer foar s de Fryske campings yn Frankryk nfeilich makke hawwe. Wat hat sy mei it Frysk? Wy gienen in jntsje mei har op paad!
01 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Ferhuzje mei Praat mar Frysk
op nei Berlyn
Sibe Jan is ntwerper en emigrearre koartlyn tegearre mei syn freondinne nei Berlyn om dr in nije leven op te bouwen. Wy holpen mei it ynpakken fan 'e doazen! En set je dr no wat yn 't Frysk op, of yn it Hollnsk?
31 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube