Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk-TV
tv@praatmarfrysk.nl
Dat wienen se dan. Sechtich prachtige portretten fan Friezen dy't oer harren taal fertelle. Fan de sus fan Doutzen yn Amsterdam oant piraat Goaitsen t 'e Wlden. Jim hawwe grif in pear foarby kommen sjoen op Omrop Frysln tillevyzje.
21 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk-Taaltest!
Mei Elionora Stelpstra
Tiid foar de Praat mar Frysk-Taaltest! Elionora Stelptstra is fan oarsprong Surinaamske. Us taalprofessor Henk naam har de Praat mar Frysk-Taaltest f! Slagget Elionora foar de taaltest?
21 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Skriuw mar Frysk!
mei Geart Tigchelaar
En dit is Geart Tigchelaar fan Burgum. Geart studearre Frysk yn Grins, spilet yn in Fryske band en is ek noch Frysk skriuwer. Krektlyn ferskynde fan him syn debtroman 'Lshlding'. It Frysk as 'linkse hobby' wol dat wat?
18 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Doch mei oan Praat mar Frysk
stjoer dyn idee yn!
Wy fan Praat mar Frysk draaie al in moai skoftke mei. Underwilens hawwe wy al tsientzenen Ttsjes fan Doutzen tdield en stean der al mear as 1500 fideo's online fan al s aksjes, Praatpeal-filmkes en bedriuwsfilmkes.
17 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube