Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Oprop ferhale wedstriid
skriuw in ferhaal en win cash!
It Friesch Dagblad en It Skriuwersboun wolle jong Frysktalich skriuwtalint in kns biede om in grut lzerspublyk te berikken. Ast in ferhaal fan maksimaal 725 wurden oer 'freonskip en sosjale media' skriuwst, makkest kns op 100,-.
24 jan 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wad Oars yn Eanjum
Praat de taal fan jo klant
Wad Oars staat voor 'noflik' stiet op harren webside. Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd nei wat Wad Oars nder noflik ferstiet en hoe't it Frysk yn in horeka-saak syn plak kriget. Op nei Eanjum!
13 jan 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Feiling foar Serious Request bringt 3055 euro op!
Dizze is foar mem!
Mei tank oan alle bieders kinne wy de Serious Request aksje fan 3FM en it Reade Krs bliid meitsje mei 3.055,00 euro! Wy fnen it moai om mei jim in bydrage leverje te kinnen oan in bettere takomst foar memmen yn oarlochsgebieten. Dizze is foar mem!
23 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Al mear as 1000 euro op de teller!
It begjin is der!
It is no moandei 19 desimber 19.00 oere en de earste 9 oeren fan de feiling sitte derop. Op dizze earste dei stiet de teller al op mear as 1.000,-! Benammen de Sparta Beppe fan Joop Zandberg, it Sonnema-pakket en de Fryske droege woarst fan Weidenaar dogge it goed.
19 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube