Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


De Praat mar Frysk-Taaltest!
mei Anne en Lisanne
Anne en Lisanne fan Balk en Wyckel binne de folgjende kandidaten foar de Praat mar Frysk-Taaltest! Hoe dogge de froulju it? Set de folgjende sin yn goed Frysk oer: 'Jan spreek goed Duits'. No, kom mar op en fertel it s! Witsto it?
05 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn Afrika!
Amsterdam - Dakar
Hjoed ride wy mei mei it Dakar-rally team fan Sietse van der Wal. Sietse sil moarn tegearre mei in pear maten yn twa barrels fan auto's fan Amsterdam nei Dakar ride. foar it goede doel. Wy binne gek op barrels, drek en goede doelen dat wy sprongen by Sietse yn 'e auto om te hearren oft der noch in Fryske flage mei giet nei Afrika...
04 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wat Wurd It?!
Oerterp
Frjemd dat men yn De Wlden in doarp tsjinkomt mei "terp" yn de namme. Mar "terp" komt hjir fan it Aldfryske "therp", dat doarp betsjut. Letter is it de hichte wurden dr't in doarp op leit. It oarspronklike wurd foar terp is "werth" . It aardige is dat dat wurd foar terp wol bewarre is yn it Grinslnsk, ntl. "wierde".
04 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Omrop Frysln siket jonge akteurs
jou dy no op!
Omrop Frysln makket in nije dramaseary foar jongerein. De seary hjit I.K. en giet oer in stel freonen dy't in band begjinne wol. En fansels kin in seary net snder akteurs makke wurde, dat Omrop Frysln siket dy!
04 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube