Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Op besite by Weidenaar
Praat de taal fan jo klant
Weidenaar, wa kin it net? Bekend om de lekkerste droege woarst fan Nederln, mar der wurdt noch folle mear makke en it giet it hele ln oer!
21 feb 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Popke, leave, skatsje, tutebekje...
Kinsto noch mear 'koosnammen'?
Pop, popke, skat, skatsje, skattebek, skatsjeblom, tutebekje, tutel, ttel, tutelboutsje, ttelboutsje, leave, leaveling, skerttsje, oeke, okke, hertsje, wyfke, mantsje, mokkeltsje.
14 feb 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Frij mar Frysk!
mei in echte Fryske kondoom
Frij mar Frysk! It kin! Yn gearwurking mei GGD Frysln komme wy fan Praat mar Frysk mei in echte Fryske kondoom, want op syn Frysk is feilich! Tsjek it filmke!
14 feb 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat de taal fan jo klant
op besite by Sonnema
Sonnema Berenbrug, Frysker kinst it hast net fine. Mar hoe Frysk is Sonnema eins? En hoe drage sy dat t bten Frysln? Wy gienen op besite om in slokje by Gelkje fan Sonnema om te hearren hoe't it sit. Besjoch de fideo! Tsjoch!
14 feb 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube