Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Wat Wurd It?!
Syn lste oartsen fersnobbe
Yn Denemarken hawwe se gjin euro's, mar al de re. Dat is dr it lytste muntsje, ferlykber mei de oartsen, dy't yn Frysln yn gebrk west hat. In oartsen wie de helte fan in botsen en dat wie wer de helte fan in stoer. Neame jim fiif eurosint ( 0,05) ek noch altyd in stoer en it dbele ( 0,10) in dbeltsje?
05 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk Taaltest!
trije keien?
It is wer tiid foar de Praat mar Frysk Taaltest! Wy gienen de dyk t mei s favorite taalprofessor Henk om diskear Hanneke van Tuinen in taaltest f te nimmen. Wat is bygelyks de oersetting fan: "Waarom denk je dat Piet is blijven zitten?"
05 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Skriuw mar Frysk!
yn Grins
Anne Tjerk Popkema is oersetter Frysk. Sa hat er bygelyks op syn Grinzer souderkeamerke foar alle Hobbit-fans ek it bekende fantasy boek 'The Hobbit' oersetten sadat de aventoeren fan Bilbo en Gandalf ek yn it Frysk te lzen binne. Benijd nei it ferhaal fan Anne Tjerk?
04 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske Jazz
mei Nynke Geertsma
Nynke Geertsma mei graach sjonge, is gek op jazz en wennet yn Amersfoort. Ynkoarten sil se oan 'e gong om jazz-standards oer te settem yn it Frysk! Benijd nei har ferhaal? Besjoch it filmke!
03 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube