Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt ús kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt ús kampanjeliet!
De single hjit ‘Dűnsje’ en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dęr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hâlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Fryslân is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en… Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk-tv
diskear mei Gerbrich!
Hjoed geane wy op paad mei Gerbrich. Gerbrich wurket as ferpleechkundige yn it MCL en dęrneist aktiviteitenkoördinator fan it FYK. Benijd wat Gerbrich mei it Frysk hat? Besjocht it filmke!
13 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-tillevyzje
mei Annejil
Hjoed de earste útstjoering fan Praat mar Frysk op Omrop Fryslân tillevyzje! In dei mei Annejil op paad. Hoe brűkt sy it Frysk? En hoe belangryk is it foar har wurk? Besjoch it filmke!
12 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wat wurd it?!
It keallet dreech
'Dreech' is in Frysk wurd foar 'moeilijk'. As in proses net sa flot ferrint, dan sizze je wol dat it 'dreech keallet'. Dat sei men earst allinne fan kij as it smiten fan in kealtsje net maklik gong. Soartgelikense byldspraak fine je yn de útdrukking 'it sit foar it krús' (het zit voor het bekken). Dat betsjut ek dat it ien of oar dreech giet.
09 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wat Wurd It?!
Wlixibama: Frysk foar Lissabon
De Portugeeske haadstęd Lissabon hjitte yn midsieusk Frysk Wlixibama. De útspraak sil nei alle gedachten Oeliksibama west ha. Dat wie grif in ferbastering fan it Latynske Olisibona. Dat komt wer fan it Fenisyske Alis Ubbo ('fleurige baai').
09 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube