Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk-tv!
alle dagen op Omrop Frysln
Snt 12 septimber binne wy los mei s eigen miny-programma op Omrop Frysln tillevyzje. Alle dagen oant 19 novimber in leuk portret fan in persoan dy't wat bysnders mei it Frysk docht of hat. Fan de sus fan Doutzen oant Enno van der Kooij syn boubedriuw yn de Wlden.
29 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk wurkwanten!
it ultime putsje-ark
De tn moat wer klear foar de winter jonges! Hupsakee de haachskjirre t it fet en snoeie dy bosken! Alle deade tken t 'e grn en noch ien kear it gers meane. Fansels net snder dy prachtige wurkwanten fan Praat mar Frysk! Foar yn de tn, de garaazje of in putsje op souder! Fansels, kinst der ek mei fwaskje!
29 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Ls mar Frysk
mei Tomke fansels!
Desir van der Heide wennet al in pear jier yn Frysln en kin nei in kursus Frysk by de Afk har goed rde mei de taal. Drmei is it foarlzen fan Tomke-ferhaaltsjes ek in makky wurden!
29 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Kleurje en foarlze foar de alderlytsen
mei Rinze de Kikkert!
Op www.spultsjes.nl kinne bern fan nul o/m tolve jier online spultsjes dwaan. Der binne ferskate spultsjes te finen. Foar de alderlytsen mar ek foar de elkenien dy't even yn 'e baas syn tiid in topskoare ferbetterje wol.
29 sept 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube