Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Wat Wurd It?!
Barchjes kinne bargje
In lytse baarch is in barchje. Drnjonken bestiet it tiidwurd bargje, dat grieme (Holl. morsen, knoeien) betsjut. Ferskil yn wurdsoarte n betsjutting dus, mar wisten jo dat it fbrekken oan 'e ein fan de rigel ek ferskillend is? It is in lyts barch-je en do moatst net sa bar-gje.
19 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Ls mar Frysk!
foarlze fan Tomke oant Stip
Foarlze yn it Frysk. Liestbeth Vrieswijk fan Hallum docht net oars. It soarget foar rst en is goed foar de ntwikkeling. Fan Tomke oant Stip, want wa is der net grut mei wurden?
18 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Bildts!
en 'n bitsy Fris
Kirsten en Danil leare harren lytse Bildts, Frysk, Nederlnsk en gebaretaal! 't Maakt ns fan Praat mar Frysk nit soafeul t; Stads, Stellingswerfs, Frysk, Bildts of dyn aigen Frysk is, as 't mar brkst!
17 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk-Taaltest!
mei Elly Kamstra fan Bitgum
'Ik zie daar drie koeien' Hoe soesto dat oersette? Wy gienen op ndersyk mei s favorite taal-professor Henk en sochten it t! Benijd nei de goeie oersetting? Besjoch it filmke!
15 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube