Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk-TV
yn 'e rjochtseal!
Oebele Brouwer is ofsier fan justysje. Wy fan Praat mar Frysk wienen sa'n 60 jier nei Kneppelfreed wol benijd hoe't dat no presys sit mei it Frysk yn 'e rjochtseal. Dat wy gienen by Oebele op 'e kofje. Besjoch it filmke!
14 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Win it boek Renske wol stoer wze
Nije Sinteklazehit fan Renske
Sinteklaas is wer yn it ln. Goed nijs! En om dy lde man net wer om 'e earen te slaan mei altyd wer dyselde ferskes; in nije Sinteklaze hit! Boppedat jouwe wy 3x it boek 'Renske wol stoer wze' en 3 fan dy seksy boksershorts fuort oan dyjinge dy't de leukste motivaasje oan s mailt. Tige tank Sinteklaas! ;)
13 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk-Taaltest!
mei Ingeborg Kloosterman
It is wer tiid foar de Praat mar Frysk-Taaltest! Hjoed mei Ingeborg Kloosterman! Ingeborg is fan oarsprong net Frysk: "Ik spreek gewoon normaal Nederlands." Komt se troch de test? Besjoch it filmke!
12 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-TV
mei Sieger van der Zwaag
Op besite by Sieger van der Zwaag! Hy wennet yn Amsterdam en wurket yn 'e Blokhspoarte yn Ljouwert. Sa stadich oan fielt er der hieltyd mear foar om him fst yn Frysln te fstigjen. Hoe sit dat presys? Wy gienen by him op 'e tee!
11 nov 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube