Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk-TV
mei Sjoukje Terpstra
Sjoukje Terpstra, topstyliste en grafysk ntwerper by fytseboer Batavus op it Hearrenfean. Wat hat sy mei it Frysk? Wy gienen by har op 'e kofje! Besjoch it filmke!
21 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Yt mar Frysk!
mei Ab en Yvon
Wy fan Praat mar Frysk kenne Ab en Yvon al wat langer. Tegearre hawwe se in prachtich restaurant/kafee yn it sintrum fan Easterein mei de meast hearlike gerjochten. Fansels net snder de typyske Fryske smaak! Benijd nei harren ferhaal?
20 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-TV
mei Marleen Engelenburg
Marleen Engelenburg wennet no sa'n njoggen jier yn Frysln en is hielendal op har plak. Nei in kursus Frysk by de Afk kin se har ek mei de taal goed rde. "Taal is meidiele en mei diele," sa't se sels seit. Sa ist mar krekt!
19 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wat Wurd It?!
Barchjes kinne bargje
In lytse baarch is in barchje. Drnjonken bestiet it tiidwurd bargje, dat grieme (Holl. morsen, knoeien) betsjut. Ferskil yn wurdsoarte n betsjutting dus, mar wisten jo dat it fbrekken oan 'e ein fan de rigel ek ferskillend is? It is in lyts barch-je en do moatst net sa bar-gje.
19 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube