Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Wat Wurd It?!
Affuit foar nderstel!
Ik sil my it affuit efkes waskje, sei de man. Hy bedoelde de nderste helte fan syn lichem. Meast wurde allinne nderstellen fan kanonnen affuiten neamd. It wurd komt fan it Frnske ft: op de beamstam.
26 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk!
mei Durk en Helena
Durk Nijveen leit al tweintich jier mei syn boat yn Boalsert. "Al binne wy tegearre wat ld en wat stram. Dochs kinne wy tegearre it wurk noch wol dwaan!" Besjoch it filmke fan Durk en Helena op 'e wenboat by Boalsert.
26 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Sis mar tsiiiiiiis!
trikking Praat mar Frysk-tsiis
Ofrne freed wie it tiid om de 4 kilo swiere Praat mar Frysk fan tsiismakker Jacob Nauta t te rikken oan de winner fan de Praat mar Frysk-fotoaksje. Tsiis-winner Jochum Meester kaam tegearre mei syn priiswinnende 'agapornis' nei Warten. En fansels, wy wienen der by!
25 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Far mar Frysk!
mei Auke Drost
Auke Drost fan Akkrum is 'allround' skipper. Fan skipper op it Steatejacht 'De Friso' oant it lesjaan yn farren foar farbewizen en navigaasje. Wy makken tegearre mei Auke in tochtsje oer it wetter om te hearren wat hy mei it Frysk hat.
25 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube