Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt ús kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt ús kampanjeliet!
De single hjit ‘Dûnsje’ en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dêr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hâlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Fryslân is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en… Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Oranjekoeke, kabareteske skiednisles en in Us Heit-pakket!
bied no en stypje de Serious Request-aksje
In kante meter oranjekoeke! Of in lekker fleske bier en in moaie flesse whiskey! En dan kin Willem Lodewijk, better bekend as Us Heit ek noch by dy op besite komme!...Biedst ek mei? Doch it foar mem!
14 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Húskeamerkonsert Gerbrich van Dekken!
Gerbrich op besite yn Koarnjum
Elkenien mei in briljante publisiteitsstunt om de cd Bubbels fan Gebrich van Dekken ûnder de oandacht te bringen, koe syn of har idee ynstjoere om dêrmei úteinlik in húskeamerkonsert fan ús Gerbrich te winnen!
13 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Aaipop siket Aaipop-leafdes!
Bisto dat of kinsto ien?
Yn 2012 fiert Stifting Aaipop harren 25 jierrich jubileum en dat dogge we grut(sk). Stifting Aaipop hat jimme help nedich, wy sykje steltsjes dy Aaipop ûntstien binne, bisto as kensto der ien fan?
12 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De super seksy Fryske hipster!
spesjaal foar de froulju
It hat even duorre, mar se binne der hear! Nei dy seksy boksers foar de hearen, is er no ek in super seksy Fryske hipster! Spesjaal foar de froulju! Ferskriklik seksy ûnderguod foar froulju! Dus hop hop, even nei de websjop!
06 dec 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube