Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


De Van der Stoepjes
hoe dogge sy it?
Sierkje van der Stoep trof in hele leuke man, mar it wie gjin Fries. En hoe giet soks dan mei de opfieding fan 'e bern? Frysk, Nederlnsk of beide? Wy gienen op besite by de famylje Van der Stoep om te hearren hoe't sy it dogge.
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk-taaltest
Tukkers yn Ljouwert
Stel do bist foar de twadde kear yn dyn leven yn Ljouwert en do krigest fuort in kamera op 'e noas en ferfogens wurdt dy frege wat in 'mychhimmel' is. It sil dy gebeure! Wy troffen twa rasechte Tukkers. Benijd wat sy te melden hawwe?
10 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-TV
op it Sjkeln!
"It Frysk is tenminsten in echte taal en dat kinst fan it Ljouwerters net sizze!" Wat hat Johannes Westra - foarsitter fan de PC - eins mei it Frysk? Wy sprongen it Sjkeln op om te hearren wat hy te melden hie.
06 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wat Wurd It?!
Syn lste oartsen fersnobbe
Yn Denemarken hawwe se gjin euro's, mar al de re. Dat is dr it lytste muntsje, ferlykber mei de oartsen, dy't yn Frysln yn gebrk west hat. In oartsen wie de helte fan in botsen en dat wie wer de helte fan in stoer. Neame jim fiif eurosint ( 0,05) ek noch altyd in stoer en it dbele ( 0,10) in dbeltsje?
05 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube