Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt s kampanjeliet!
De single hjit Dnsje en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Frysln is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Wurd fan de moanne maaie
nom, nom, nommm...
Dr wie it wurd fan 'e moanne wer! Diskear ien fan de meast sne wurden fan de moanne: ble! Lekker ite! Wy ite de hele moanne neat oars as... Ble!
24 apr 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Figuranten socht!
Jou dy no op.
Wolsto figurant wze foar de Fryske jeugdtelevyzjesearje I.K? Jou dy dan no op. De snes wurde freed 27 april opnommen yn de aula fan Piter Jelles Aldln, Dr. J. Botkewei 3 yn Ljouwert. De opnames binne fan 17.15 oant 23.00 oere. Ast meidwaan wolst, stjoer dan efkes in mailtsje nei: Stage.LTV@omropfryslan.nl
24 apr 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske Twitterdei in super sukses!
mei tank oan dy!
Jim binne geweldich! Wy hawwe it oprden mei syn allen! #Frysk as trending topic! Wat in feest! Wr't in lytse taal grut yn wze kin Tige tank! Super!
20 apr 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Earste Fryske Twitterdei!
dochsto ek mei?
No tongersdei 19 april is troch it kampanjeteam fan Praat mar Frysk troppen ta earste echte Fryske Twitterdei. Op dizze dei wolle wy besykje om mei safolle minsken safolle mooglike Frysktalige tweets de wrld yn te stjoeren, mei of snder skriuwflaters.
17 apr 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube