Van Wieren docht ek mei!

De nije single fan Van Wieren wurdt ús kampanjeliet!

 
De nije single fan Van Wieren wurdt ús kampanjeliet!
De single hjit ‘Dûnsje’ en wurdt tongersdei 21 febrewaris presintearre om 16.30 oere op it sintraal stasjon fan Ljouwert. Dêr sille de mannen fan Van Wieren in miny-konsert hâlde. En do bist ek fan herte wolkom! Omrop Fryslân is derby. En de Praatpeal fansels.
Dus kom en… Sjong mar Frysk!
 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Lês mar Frysk!
mei Margriet Zwart
Margriet Zwart stiet tegearre mei har man Piet oan it roer fan in gesellige húshâlding. Sadra't harren beide dochters in boekje fêstpakke koenen, wiene se al gek op foarlêzen. Margriet fertelt oer de foardielen fan lêze en foarlêze. Benijd nei har ferhaal?
13 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Praat mar Frysk-Taaltest
mei Tular Riemersma
Tular Riemersma is fan oarsprong in Fries, mar wennet de measte tiid fan it jier yn Skotlân. Tular fertelt oer de link tusken Skotlân en Fryslân én docht de Praat mar Frysk-taaltest!
12 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wat Wurd It?!
Baarmoeder of skûlliif?
'Baarmoeder' is net in maklik wurd om yn it Frysk oer te setten. By kij hat men it oer de 'liifmoer' of 'limoer' en guon brûke dy wurden ek wol foar minskefroulju. It wurd 'skûlliif' fan skriuwer Willem Abma heart men ek wol. Of wit ien der noch in moai(er) wurd foar?
12 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-tv
op besite by Tarek!
Nei't er in jier yn Rotterdam wenne ferhuze Tarek mei syn freondinne werom nei Fryslân om dêr foar himsels oan 'e gong te gean as grafysk foarmjouwer. En hy liet Praat mar Frysk witte dat wy fan 't simmer eksklusive Fryske shirts by him bestelle kinne. Benijd nei syn ferhaal?
11 okt 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  65  66  67  68  69  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube