Hoe Gastfrij fynsto Frysln?

Lit it s witte op www.gastfrijfrysk.nl

 

Silst earne in hapke ite, oernachtest yn in hotel of op in camping, drinkst earne in bakje kofje of pakst in pilske op it terras? Lit s witte watst der fan fnst. Jou dy Fryske hoareka-saak in sifer op http://www.gastfrijfrysk.nl/ en meitsje kns op in hearlik Gastfrij Frysk-arranzjemint.

Wr kinst nei sjen?
As earste is dyn eigen yndruk fansels it belangrykst. Wurdst freonlik behannele? Is it iten lekker? Binne de glzen skjin? En leit it bd lekker? Mar ek: is it in bysnder plakje drst sitst? Kinst fernimme datst yn Frysln bist of soe it like goed earne oars wze kinne? Wurdt der wurke mei streekprodukten? En wat wit it personiel dr oer te fertellen? Krijst op in aardige wize wat mei fan de Fryske talen of oare streektalen, bygelyks op de menukaart? Wit it personiel in protte oer de omkriten? Koartsein: fielst, priuwst, hearst, sjochst en belibbest Frysln sa ast dat wolle soest?

Hoe wurket it?
- Sjoch op http://www.gastfrijfrysk.nl/
- Sjoch oft it restaurant, kafee, hotel of de camping drst west hast, meidocht oan de aksje. Ja? Dan kinst dr dyn sifer en dyn beoardieling jaan.
- Lit drnei dyn eigen gegevens efter. Dan makkest nammentlik kns op in hearlik Gastfrij Frysk-arranzjemint!

Docht it bedriuw datst in sifer jaan wolst (noch) net mei? Lit foar s in tip efter op de website, dan nimme wy kontakt op mei dat bedriuw.

De Gastfrij Frysk-aksje rint o/m 31 novimber 2009.

In soad wille en tige tank foar it meidwaan!


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 12 novimber
Praat mar Frysk op 'e radio!
Op tongersdei 12 novimber hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Wim Brons fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de Frysktalige deminsjetest fan dokter Hijlke Groen!
19 nov 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 5 novimber
Praat mar Frysk op 'e radio
Op tongersdei 5 novimber hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de Poetic Potatoes op it Media Art Festival en oer de nije Pennel app!
19 nov 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De earste Frysktalige deminsjetest
Yn petear mei dokter Groen
Wrom soesto in pasjintepetear yn it Frysk hlde, mar as de test begjint, yn it Nederlnsk oerstappe? Dat frege dokter Hijlke Groen him ek f. Dr moast wat oan feroarje! Lstjerje nei it ferhaal fan dokter Groen, spesjalist ldereingenskunde by ZuidOostZorg en GGZ Friesland.
17 nov 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske Kroechkwis Damwld!
Dogge jim mei?
Ja! Wy fan Praat mar Frysk organisearje wer in Fryske Kroechkwis! Op freed 11 desimber om 19.30 gean wy los yn De Krswei yn Damwld! Meidwaan? Jou dy mei dyn team op fia praatmarfrysk@gmail.com en win dikke fette prizen!
16 nov 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube