Hoe Gastfrij fynsto Fryslân?

Lit it ús witte op www.gastfrijfrysk.nl

 

Silst earne in hapke ite, oernachtest yn in hotel of op in camping, drinkst earne in bakje kofje of pakst in pilske op it terras? Lit ús witte watst der fan fûnst. Jou dy Fryske hoareka-saak in sifer op http://www.gastfrijfrysk.nl/ en meitsje kâns op in hearlik Gastfrij Frysk-arranzjemint.

Wêr kinst nei sjen?
As earste is dyn eigen yndruk fansels it belangrykst. Wurdst freonlik behannele? Is it iten lekker? Binne de glêzen skjin? En leit it bêd lekker? Mar ek: is it in bysûnder plakje dêrst sitst? Kinst fernimme datst yn Fryslân bist of soe it like goed earne oars wêze kinne? Wurdt der wurke mei streekprodukten? En wat wit it personiel dêr oer te fertellen? Krijst op in aardige wize wat mei fan de Fryske talen of oare streektalen, bygelyks op de menukaart? Wit it personiel in protte oer de omkriten? Koartsein: fielst, priuwst, hearst, sjochst en belibbest Fryslân sa ast dat wolle soest?

Hoe wurket it?
- Sjoch op http://www.gastfrijfrysk.nl/
- Sjoch oft it restaurant, kafee, hotel of de camping dêrst west hast, meidocht oan de aksje. Ja? Dan kinst dêr dyn sifer en dyn beoardieling jaan.
- Lit dêrnei dyn eigen gegevens efter. Dan makkest nammentlik kâns op in hearlik Gastfrij Frysk-arranzjemint!

Docht it bedriuw datst in sifer jaan wolst (noch) net mei? Lit foar ús in tip efter op de website, dan nimme wy kontakt op mei dat bedriuw.

De Gastfrij Frysk-aksje rint o/m 31 novimber 2009.

In soad wille en tige tank foar it meidwaan!


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 8 oktober
Praat mar Frysk op de radio
Op tongersdei 8 oktober hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear stean wy yn Minnertsgea by boer Schuiling en fertelle wy oer it projekt Poetic Potatoes!
09 okt 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 1 oktober
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 1 oktober hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear sjogge wy werom op Fryske Google Translate Wike! En wa wûn no úteinlik de Google Translate taart?
01 okt 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 24 septimber
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 24 septimber hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear sjogge wy werom op ús besite oan Ierlân en fansels in live-ferslach fan de Fryske Google Translate Wike!
25 sept 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 17 septimber
Praat mar Frysk op de radio
Op tongersdei 17 septimber hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear live fanút Galway yn Ierlân oer wat wy dêr útfrette ...
25 sept 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube