Hoe Gastfrij fynsto Frysln?

Lit it s witte op www.gastfrijfrysk.nl

 

Silst earne in hapke ite, oernachtest yn in hotel of op in camping, drinkst earne in bakje kofje of pakst in pilske op it terras? Lit s witte watst der fan fnst. Jou dy Fryske hoareka-saak in sifer op http://www.gastfrijfrysk.nl/ en meitsje kns op in hearlik Gastfrij Frysk-arranzjemint.

Wr kinst nei sjen?
As earste is dyn eigen yndruk fansels it belangrykst. Wurdst freonlik behannele? Is it iten lekker? Binne de glzen skjin? En leit it bd lekker? Mar ek: is it in bysnder plakje drst sitst? Kinst fernimme datst yn Frysln bist of soe it like goed earne oars wze kinne? Wurdt der wurke mei streekprodukten? En wat wit it personiel dr oer te fertellen? Krijst op in aardige wize wat mei fan de Fryske talen of oare streektalen, bygelyks op de menukaart? Wit it personiel in protte oer de omkriten? Koartsein: fielst, priuwst, hearst, sjochst en belibbest Frysln sa ast dat wolle soest?

Hoe wurket it?
- Sjoch op http://www.gastfrijfrysk.nl/
- Sjoch oft it restaurant, kafee, hotel of de camping drst west hast, meidocht oan de aksje. Ja? Dan kinst dr dyn sifer en dyn beoardieling jaan.
- Lit drnei dyn eigen gegevens efter. Dan makkest nammentlik kns op in hearlik Gastfrij Frysk-arranzjemint!

Docht it bedriuw datst in sifer jaan wolst (noch) net mei? Lit foar s in tip efter op de website, dan nimme wy kontakt op mei dat bedriuw.

De Gastfrij Frysk-aksje rint o/m 31 novimber 2009.

In soad wille en tige tank foar it meidwaan!


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 4 febrewaris
Praat mar Frysk op de radio
Op tongersdei 4 febrewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de gryp en mear fan dy healichheden!
10 feb 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn petear!
Diskear mei Lieven Bertels fan KH2018
In petear mei artistyk direkteur fan Kulturele Haadstd Lieven Bertels! Hoe sjocht hy mei syn meartalige achtergrn tsjin it Frysk en s meartalige provinsje oan? Hokfoar plak kriget it Frysk yn it programma fan KH2018? Lieven Bertels oer it Frysk!
01 feb 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 28 jannewaris
Praat mar Frysk op de radio
Op tongersdei 28 jannewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer Nasjonale Gedichtedei en de start fan de wike fan de pozij, fansels mei Fryske pozij!
29 jan 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 21 jannewaris
Praat mar Frysk op de radio
Op tongersdei 21 jannewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de 'Blue monday', de Fryske depresjetest en de ttsjestikkers!
21 jan 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube