Hoe Gastfrij fynsto Frysl‚n?

Lit it ķs witte op www.gastfrijfrysk.nl

 

Silst earne in hapke ite, oernachtest yn in hotel of op in camping, drinkst earne in bakje kofje of pakst in pilske op it terras? Lit ķs witte watst der fan fŻnst. Jou dy Fryske hoareka-saak in sifer op http://www.gastfrijfrysk.nl/ en meitsje k‚ns op in hearlik Gastfrij Frysk-arranzjemint.

WÍr kinst nei sjen?
As earste is dyn eigen yndruk fansels it belangrykst. Wurdst freonlik behannele? Is it iten lekker? Binne de glÍzen skjin? En leit it bÍd lekker? Mar ek: is it in bysŻnder plakje dÍrst sitst? Kinst fernimme datst yn Frysl‚n bist of soe it like goed earne oars wÍze kinne? Wurdt der wurke mei streekprodukten? En wat wit it personiel dÍr oer te fertellen? Krijst op in aardige wize wat mei fan de Fryske talen of oare streektalen, bygelyks op de menukaart? Wit it personiel in protte oer de omkriten? Koartsein: fielst, priuwst, hearst, sjochst en belibbest Frysl‚n sa ast dat wolle soest?

Hoe wurket it?
- Sjoch op http://www.gastfrijfrysk.nl/
- Sjoch oft it restaurant, kafee, hotel of de camping dÍrst west hast, meidocht oan de aksje. Ja? Dan kinst dÍr dyn sifer en dyn beoardieling jaan.
- Lit dÍrnei dyn eigen gegevens efter. Dan makkest nammentlik k‚ns op in hearlik Gastfrij Frysk-arranzjemint!

Docht it bedriuw datst in sifer jaan wolst (noch) net mei? Lit foar ķs in tip efter op de website, dan nimme wy kontakt op mei dat bedriuw.

De Gastfrij Frysk-aksje rint o/m 31 novimber 2009.

In soad wille en tige tank foar it meidwaan!


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. LÍs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 28 maaie
Meartalichheid
Op tongersdei 28 maaie hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysl‚n mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer meartalichheid!
28 mei 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk mei my!
Jelle B ft. Rimke
Ja hear, dÍr wied er al! Nei al dy tŻzenen parodiŽn op 'Praat Nederlands met me' fan Kenny B. Koe de ienige echte Praat mar Frysk-ferzy fansels net achterbliuwe: Jelle B. ft Rimke mei 'Praat mar Frysk mei my'!
26 mei 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 21 maaie
Aldfrysk
Tongersdei 21 maaie giene wy werom yn de tiid. It praatsje gie oer it Aldfrysk en it Aldfrysk rjocht. Hoe klonk dat Aldfrysk eins? En hoe seach dat rjocht derķt?
21 mei 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 7 maaie
Wike 19
Op tongersdei 7 maaie hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysl‚n mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike Diet Huber, nonsens-wurden en Fryske flinternammen!
07 mei 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ķs dyn links, nijs, geruchten, fotoís, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ķt! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wÍze dat dyn bestelling net altyd ķtfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube