Dizze is foar mem!

Praat mar Frysk foar Serious Request

 

Praat mar Frysk en in unike Fryske ynternetfeiling foar Serious Request: 50 meter droege woarst, in tsiis fan 100 kilo, in itensieders-workshop fan de ienige echte tv-kok Reitse Spanninga, in kante meter oranjekoeke, in gloednije Fryslân fyts en noch folle mear! It kin fan dy węze!

Fan moandei 19 desimber 10.00 oere oant freed 23 desimber 17.00 oere, kin der bean wurde op in grut ferskaat oan bysűndere Fryske produkten. Fan in tsiis fan 100 kilo oant 50 meter droege woarst, fan in optreden fan it Fries Symfonie Orkest oant in besite fan Us Heit. Yn totaal dogge der 12 bedriuwen mei oan de aksje. De folsleine opbringst fan de ynternetfeiling giet nei Serious Request.

Wolsto in bydrage leverje oan it goede doel en der sels ek noch wat moais oan oerhâlde? Hup, nei de feilingside! Slagget it dy net om bygelyks in tsiis fan 100 kilo op te iten, kinst fansels altyd dyn baas freegje om foar it hele bedriuw in bod te dwaan!

Help mei om sa folle mooglik jild op te heljen foar memmen dy’t rekke binne troch oarlochs- en konfliktsitewaasjes. Mobilisearje dyn famylje, freonen, baas of oare kunde om foar in opbringst te soargjen dęr't wy grutsk op węze kinne. Dizze is foar mem!

Klik hjir foar it folsleine oersjoch fan de feilingprodukten en bring in bod út!

Oersjoch dielnimmende bedriuwen: Sonnema, Us Heit Brouwerij, Joop Zandberg Fietsplezier, De Wartenster Activiteitenboerderij, Molkwarder Koeke, Weidenaar, Fries Symfonie Orkest, TV-kok Reitse Spanninga, Company 7, Scherjon’s Klompenmakerij, Bakkerij Baarsma, Van Ravesteijn Entertainment Group.

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 2 july
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 2 july hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer wurden dy't oer de waarmte gean, oer it Nordfriisk, oer Holly út Amearika dy't by de Fryske Akademy űndersyk nei it Frysk en taalpromoasje docht!
02 jul 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk op fakânsje!
Wy binne der even net!
Praat mar Frysk op fakânsje! Fan moandei 13 july oant en mei freed 31 july binne wy der efkes net! Wy pike der even tuskenút en dan komme wy fris wer werom mei allegear nije Praat mar Frysk-feestjes!
26 jun 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 25 juny
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 25 juny hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike oer it âldste Ald-Frysk, besite út Baskelân en hyt nijs oer in Europeesk útwikselingsprojekt dęr't Fryslân ek oan meidocht!
25 jun 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 18 juny
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 18 juny hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer it wurdsje 'heit' en de fragen dy't je as Fries gauris om 'e earen krije as je de provinsjegrinzen oer binne. Mar wat sizze je dan?
18 jun 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube