Dizze is foar mem!

Praat mar Frysk foar Serious Request

 

Praat mar Frysk en in unike Fryske ynternetfeiling foar Serious Request: 50 meter droege woarst, in tsiis fan 100 kilo, in itensieders-workshop fan de ienige echte tv-kok Reitse Spanninga, in kante meter oranjekoeke, in gloednije Fryslân fyts en noch folle mear! It kin fan dy węze!

Fan moandei 19 desimber 10.00 oere oant freed 23 desimber 17.00 oere, kin der bean wurde op in grut ferskaat oan bysűndere Fryske produkten. Fan in tsiis fan 100 kilo oant 50 meter droege woarst, fan in optreden fan it Fries Symfonie Orkest oant in besite fan Us Heit. Yn totaal dogge der 12 bedriuwen mei oan de aksje. De folsleine opbringst fan de ynternetfeiling giet nei Serious Request.

Wolsto in bydrage leverje oan it goede doel en der sels ek noch wat moais oan oerhâlde? Hup, nei de feilingside! Slagget it dy net om bygelyks in tsiis fan 100 kilo op te iten, kinst fansels altyd dyn baas freegje om foar it hele bedriuw in bod te dwaan!

Help mei om sa folle mooglik jild op te heljen foar memmen dy’t rekke binne troch oarlochs- en konfliktsitewaasjes. Mobilisearje dyn famylje, freonen, baas of oare kunde om foar in opbringst te soargjen dęr't wy grutsk op węze kinne. Dizze is foar mem!

Klik hjir foar it folsleine oersjoch fan de feilingprodukten en bring in bod út!

Oersjoch dielnimmende bedriuwen: Sonnema, Us Heit Brouwerij, Joop Zandberg Fietsplezier, De Wartenster Activiteitenboerderij, Molkwarder Koeke, Weidenaar, Fries Symfonie Orkest, TV-kok Reitse Spanninga, Company 7, Scherjon’s Klompenmakerij, Bakkerij Baarsma, Van Ravesteijn Entertainment Group.

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Fjirde Fryske Twitterdei!
In feestje foar it #Frysk!
De Fryske Twitterdei wie in moai feestje. Om 08.00 oere moarns stie de hashtag #Frysk al tusken de meast besprutsen űnderwerpen op Twitter. Tűzenen twitterders ferstjoerden 3.500 unike tweets en der waard fansels ek wer in soad retweeten.
17 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 16 april
Wike 16
Op tongersdei 16 april hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike stie it taalpraatsje folslein yn it teken fan de Fryske Twitterdei! #Frysk
16 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Och hea, dit is tűk!
Frysk op 'e dyk yn Wergea!
Ofrűne sneon wie de alderearste Frysk op 'e dyk-middei yn Wergea! No freed alle Frysk op 'e dyk-foto's fan Wergea online op ús Frysk op 'e dyk-tumblr! En fansels hawwe wy wat aardichs achterlitten yn Wergea... Benijd nei it resultaat? Tsjek de fideo!
13 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 9 april
Wike 15
Op tongersdei 9 april hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike oer it Frysk as Us goud yn Natuermuseum Fryslân, Yola: in âlde Ierske taal dy't besibbe is oan it Frysk en tips foar de Fryske Twitterdei.
09 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube