Frij mar Frysk!

mei in echte Fryske kondoom

 

Frij mar Frysk! It kin! Yn gearwurking mei GGD Fryslân komme wy fan Praat mar Frysk mei in echte Fryske kondoom, want op syn Frysk is feilich! Wolst mear tips om feilich in frijpartij troch te kommen? Tsjek it filmke!

De kondooms wurde troch de GGD  fryslân útdield op spesjale foarljochtingsbyienkomsten. Se binne dus net te keap....

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 28 maaie
Meartalichheid
Op tongersdei 28 maaie hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer meartalichheid!
28 mei 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk mei my!
Jelle B ft. Rimke
Ja hear, dęr wied er al! Nei al dy tűzenen parodiën op 'Praat Nederlands met me' fan Kenny B. Koe de ienige echte Praat mar Frysk-ferzy fansels net achterbliuwe: Jelle B. ft Rimke mei 'Praat mar Frysk mei my'!
26 mei 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 21 maaie
Aldfrysk
Tongersdei 21 maaie giene wy werom yn de tiid. It praatsje gie oer it Aldfrysk en it Aldfrysk rjocht. Hoe klonk dat Aldfrysk eins? En hoe seach dat rjocht derút?
21 mei 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 7 maaie
Wike 19
Op tongersdei 7 maaie hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike Diet Huber, nonsens-wurden en Fryske flinternammen!
07 mei 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube