Frij mar Frysk!

mei in echte Fryske kondoom

 

Frij mar Frysk! It kin! Yn gearwurking mei GGD Frysln komme wy fan Praat mar Frysk mei in echte Fryske kondoom, want op syn Frysk is feilich! Wolst mear tips om feilich in frijpartij troch te kommen? Tsjek it filmke!

De kondooms wurde troch de GGD  frysln tdield op spesjale foarljochtingsbyienkomsten. Se binne dus net te keap....

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk op faknsje!
Mar wy binne der gau wer hear!
Fan 18 july oant 12 augustus moatte jim it even snder s dwaan! Wy knipe der even tuskent! Nei al dy tzenen opblaaslippen, kroechkwizzen, tillefoanstsjes, Twitter- en Facebookberjochten, bestellings, mailtsjes, nije ideen en Praat mar Frysk-oerlizzen, moatte wy even oan e lader!
14 jul 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat marFrysk op e kofje!
By VrieService yn Drachten
Wy fan Praat mar Frysk gienen op 'e kofje by VrieService yn Drachten. VrieService is inisjatyfnimmer fan 'e tillefoanservice Skilje, dat wy woenen wolris witte wat sy mei it Frysk hawwe! Benijd? Tsjek de fideo!
30 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Out of office?
Brk in Frysk gedicht!
Bisto der de kommende simmerfaknsje efkes net? Hast noch ferlet fan in orizjineel 'Out of office-berjocht? De dichters Tsead Bruinja en Ate Grypstra hawwe spesjaal foar dy in Frysktalich Ik bin der efkes net-berjocht yn e foarm fan in gedicht skreaun!
28 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk op LinkedIn!
Sille wy linke?
Praat mar Frysk sit al in skoftke op LinkedIn en no is it tiid om s saaklike netwurk ek dr in bytsje t te wreidzjen. Wy wolle mei de Praat mar Frysk-groep op LinkedIn bedriuwen, organisaasjes, ndernimmers, zzprs, wurkjouwers en wurknimmers bewust meitsje fan de mearwearde dy't it brken fan de Fryske taal foar harren hawwe kin..
25 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube