Frij mar Frysk!

mei in echte Fryske kondoom

 

Frij mar Frysk! It kin! Yn gearwurking mei GGD Fryslân komme wy fan Praat mar Frysk mei in echte Fryske kondoom, want op syn Frysk is feilich! Wolst mear tips om feilich in frijpartij troch te kommen? Tsjek it filmke!

De kondooms wurde troch de GGD  fryslân útdield op spesjale foarljochtingsbyienkomsten. Se binne dus net te keap....

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 12 novimber
Praat mar Frysk op 'e radio!
Op tongersdei 12 novimber hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Wim Brons fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de Frysktalige deminsjetest fan dokter Hijlke Groen!
19 nov 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 5 novimber
Praat mar Frysk op 'e radio
Op tongersdei 5 novimber hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de Poetic Potatoes op it Media Art Festival en oer de nije Pennel app!
19 nov 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De earste Frysktalige deminsjetest
Yn petear mei dokter Groen
Węrom soesto in pasjintepetear yn it Frysk hâlde, mar as de test begjint, yn it Nederlânsk oerstappe? Dat frege dokter Hijlke Groen him ek ôf. Dęr moast wat oan feroarje! Lústjerje nei it ferhaal fan dokter Groen, spesjalist âldereingenęskunde by ZuidOostZorg en GGZ Friesland.
17 nov 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske Kroechkwis Damwâld!
Dogge jim mei?
Ja! Wy fan Praat mar Frysk organisearje wer in Fryske Kroechkwis! Op freed 11 desimber om 19.30 gean wy los yn De Krúswei yn Damwâld! Meidwaan? Jou dy mei dyn team op fia praatmarfrysk@gmail.com en win dikke fette prizen!
16 nov 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube