Frij mar Frysk!

mei in echte Fryske kondoom

 

Frij mar Frysk! It kin! Yn gearwurking mei GGD Fryslân komme wy fan Praat mar Frysk mei in echte Fryske kondoom, want op syn Frysk is feilich! Wolst mear tips om feilich in frijpartij troch te kommen? Tsjek it filmke!

De kondooms wurde troch de GGD  fryslân útdield op spesjale foarljochtingsbyienkomsten. Se binne dus net te keap....

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


It Fryske wurd foar 'cupcake'!
Mear as 60 ynstjoerings!
Jurjen frege ús oft der ek in Frysk wurd wie foar 'cupcake'. Dat wy smieten it even yn 'e groep op Twitter en Facebook en dat smiet mear as sechtich Fryske 'cupcakes' op! Wat is dyn favoryt?
13 okt 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk-TV!
Alle dagen op Omrop Fryslân!
Ja! Set de sjips en kola mar klear! Praat mar Frysk-TV is der wer! Alle dagen op Omrop Fryslân tillefyzje! Fan middeis tweintich oer fiven ôf yn Bynt bysűndere Fryske wurden dy't wy net alle dagen mear brűke! Gau sjen dus!
12 okt 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 8 oktober
Praat mar Frysk op de radio
Op tongersdei 8 oktober hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear stean wy yn Minnertsgea by boer Schuiling en fertelle wy oer it projekt Poetic Potatoes!
09 okt 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 1 oktober
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 1 oktober hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear sjogge wy werom op Fryske Google Translate Wike! En wa wűn no úteinlik de Google Translate taart?
01 okt 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube