Frij mar Frysk!

mei in echte Fryske kondoom

 

Frij mar Frysk! It kin! Yn gearwurking mei GGD Frysln komme wy fan Praat mar Frysk mei in echte Fryske kondoom, want op syn Frysk is feilich! Wolst mear tips om feilich in frijpartij troch te kommen? Tsjek it filmke!

De kondooms wurde troch de GGD  frysln tdield op spesjale foarljochtingsbyienkomsten. Se binne dus net te keap....

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk yn bedriuw
Op besite by it Reade Krs!
Sytske Alma fan De Harkema is al 11 jier by it Reade Krs yn tsjinst en fersoarget ferskate frijwilligerskursussen binnen Frysln. En sa seit Sytske: "Fansels biede wy de lessen ek yn it Frysk oan!"
02 sept 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk op WhatsApp
Taalfraach? In Frysk op 'e dyk foto? App s!
Ja! Gesellich! Praat mar Frysk sit snt fannemoarn betiid ek op WhatsApp! Hast in taalfraach nder it 'appen'? In geweldich Praat mar Frysk idee? Of hast in moaie Frysk op 'e dyk foto? Dan kinst s no ek fia WhatsApp berikke! Wat in feest net?
18 aug 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Wy bin der wer!
De konijntjedagen zijn weer over!
Wy sitte wer te plak hear! Praat mar Frysk is wer yn bedriuw en wy jouwe gas! Ek de twadde helte fan it jier wer allegear nije aksjes, kroechkwissen, kadootsjes en hele aardige ferrassings!
14 aug 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk op faknsje!
Mar wy binne der gau wer hear!
Fan 18 july oant 12 augustus moatte jim it even snder s dwaan! Wy knipe der even tuskent! Nei al dy tzenen opblaaslippen, kroechkwizzen, tillefoanstsjes, Twitter- en Facebookberjochten, bestellings, mailtsjes, nije ideen en Praat mar Frysk-oerlizzen, moatte wy even oan e lader!
14 jul 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube