Frij mar Frysk!

mei in echte Fryske kondoom

 

Frij mar Frysk! It kin! Yn gearwurking mei GGD Fryslân komme wy fan Praat mar Frysk mei in echte Fryske kondoom, want op syn Frysk is feilich! Wolst mear tips om feilich in frijpartij troch te kommen? Tsjek it filmke!

De kondooms wurde troch de GGD  fryslân útdield op spesjale foarljochtingsbyienkomsten. Se binne dus net te keap....

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Deiflinters en libellen!
Wêr hienen wy it oer?
Niiskrekt op de radio kamen der in pear bysûndere flinter- en libellenammen foarby. Hast se mist? Hjir noch in kear!
26 mei 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 28 arpil
Praat mar Frysk op 'e radio
Op tongersdei 28 april hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Utstjoering mist? Gjin panyk! Hjir kinst al ús taalpraatsjes altyd werom lústerje!
28 apr 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fyfde Fryske Twitterdei tige slagge!
Ek omtinken foar oare lytse talen mei #TIML2016
De Fryske Twitterdei wie wer in moai feestje. Om 08.00 oere moarns stie de hashtag #Frysk al tusken de meast besprutsen ûnderwerpen op Twitter en hat hast acht oeren trending topic west!
22 apr 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 21 arpil
Praat mar Frysk op 'e radio
Op tongersdei 21 april hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Utstjoering mist? Gjin panyk! Hjir kinst al ús taalpraatsjes altyd werom lústerje!
21 apr 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube