Nijjiersdk yn Tytsjerk en Fyk-feest

 

Sa, einlings wer eefkes in update fan de blog..
De feestdagen binne wer foarby en 2008 leit noch hielendal skjin en iepen foar s. Ik bin benijd wat dit jier s bringe sil. Wy hawwe in hiel soad plannen! Fansels wolle wy fierder mei de kampanje. It leafst de hiele provinsje troch, sadatst werklik oeral de opblaaslippen tsjinkomst en de praatpeal.. en s posters en stikkers. En wy wolle mear dwaan mei muzyk en noch mear filmkes meitsje en oare leuke dingen. Dus as jim ideen hawwe, wy hearre it graach!

Noch eefkes werom yn 'e tiid Op nijjiersdei hawwe wy mei de praatpeal by de nijjiersdk yn Tytsjerk stien. It waar wie prachtich, mar wol kld! Der lei in flueske iis op it wetter. Moatst dochs wol in gatsje yn 'e holle ha, om dr yn te springen, tocht ik noch. No, lit my it sa sizze: der wenje yn Tytsjerk in soad minsken mei in gatsje yn 'e holle  . Respekt hear, foar al dy minsken! Gelokkich foar s, wie der ek waarme poeiermolke, bearenburch, muzyk en in soad gesellichheid. Spitigernch binne de filmkes net hielendal wurden wrt wy hope hiene.. Troch de sinne is de boel bot oerbeljochte en it ld doogde ek net Spitich, spitich, spitich! Wy bale der behoarlik fan en sille no mei de peal nei de garaazje: gefaltsje pealpech dus.
Hoe dan ek, wy hiene mei de feestkommisje fan Tytsjerk al fpraat dat wy weromkomme soene en dat dogge wy no hielendal fansels! En gelokkich hawwe wy de fotos noch 

En dan wie der noch it FYK-feest! Dr binne de filmkes wol fan slagge  . Se binne hiel leuk wurden, sjoch marris op http://www.praatmarfrysk.nl/. Dr stiet no ek muzyk op dytst downloade kinst en in hiel soad foto's dy't ynstjoerd binne foar de fotowedstriid.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Win frijkaarten foar it Jorwerter Iepenloftspul!
'It Feest'
It is feest yn Jorwert mar ek mei Praat mar Frysk! Wy jouwe fergees twa frijkaarten foar it Jorwerter Iepenloftspul 'It Feest' wei! Hoe kinst meidwaan? It ienige watsto hoechst te dwaan is s in mail stjoere mei dyn motivaasje wrom'tsto graach nei 'It Feest' yn Jorwert wolst. Thats it!
30 aug 2010 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Frysk leare?
By de Afk learst Frysk skriuwen, praten, lzen en ferstean!
Wolst ek wolris in smske yn it Frysk weromstjoere, in mailtsje de doar t dwaan yn it Frysk? Of miskyn hast in prachtich Frysk boek op dyn jierdei krigen en kinst it net lze? Dan is in kursus Frysk by de Afk krekt wat foar dy.
29 aug 2010 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Op de foto mei dyn favorite Frysk wurd?
kom nei de UIT-markt yn Ljouwert!
Wolsto op e foto mei dyn favorite Fryske wurd? Dat kin op sneon 18 septimber fan 13.00 oant 18.00 oere yn Ljouwert tidens de UIT-markt yn e Prinsetn. Mei de UIT-markt giet it nije kulturele seisoen wer fan start en presintearje 16 Ljouwerter kulturele ynstellings har. Sa binne der foarstellings, rnliedings en fansels, s Praatpeal is der ek der by!
26 aug 2010 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De nije Heit & Mem is t!
hasto him al?
It nije Heit & Mem tydskrift is der en is fanf 14 novimber oeral yn Frysln fergees te krijen. Klik hjir foar de list mei fhel-adressen. Wennest net yn Frysln? Gjin need, nim in abonnemint!
26 aug 2010 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  103  104  105  106  107  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube