Nijjiersdűk yn Tytsjerk en Fyk-feest

 

Sa, einlings wer eefkes in update fan de blog..
De feestdagen binne wer foarby en 2008 leit noch hielendal skjin en iepen foar ús. Ik bin benijd wat dit jier ús bringe sil. Wy hawwe in hiel soad plannen! Fansels wolle wy fierder mei de kampanje. It leafst de hiele provinsje troch, sadatst werklik oeral de opblaaslippen tsjinkomst en de praatpeal.. en ús posters en stikkers. En wy wolle mear dwaan mei muzyk en noch mear filmkes meitsje en oare leuke dingen. Dus as jim ideeën hawwe, wy hearre it graach!

Noch eefkes werom yn 'e tiid… Op nijjiersdei hawwe wy mei de praatpeal by de nijjiersdűk yn Tytsjerk stien. It waar wie prachtich, mar wol kâld! Der lei in flueske iis op it wetter. Moatst dochs wol in gatsje yn 'e holle ha, om dęr yn te springen, tocht ik noch. No, lit my it sa sizze: der wenje yn Tytsjerk in soad minsken mei in gatsje yn 'e holle  . Respekt hear, foar al dy minsken! Gelokkich foar ús, wie der ek waarme poeiermolke, bearenburch, muzyk en in soad gesellichheid. Spitigernôch binne de filmkes net hielendal wurden węr’t wy hope hiene.. Troch de sinne is de boel bot oerbeljochte en it lűd doogde ek net… Spitich, spitich, spitich! Wy bale der behoarlik fan en sille no mei de peal nei de garaazje: gefaltsje ‘pealpech’ dus.
Hoe dan ek, wy hiene mei de feestkommisje fan Tytsjerk al ôfpraat dat wy weromkomme soene en dat dogge wy no hielendal fansels! En gelokkich hawwe wy de foto’s noch 

En dan wie der noch it FYK-feest! Dęr binne de filmkes wol fan slagge  . Se binne hiel leuk wurden, sjoch marris op http://www.praatmarfrysk.nl/. Dęr stiet no ek muzyk op dytst downloade kinst en in hiel soad foto's dy't ynstjoerd binne foar de fotowedstriid.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Húskeamerkonsert Equal Souls
op besite yn Aldeboarn
Ein novimber ferlotten wy űnder alle Praat mar Fryskers in húskeamerkonsert fan Equal Souls. Doazen fol ynstjoerings mei de prachtichste motivaasjes, mar der koe fansels mar ien winne. En ôfrűne sneon wie it safier.
28 feb 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Prizenfestival op de Bedriuwekontaktdagen
Fryske bedriuwen yn de skynwerpers by Fryslân Marketing
Op de Ljouwerter Bedriuwekontaktdagen fan tiisdei 22 en woansdei 23 maart 2011 wurdt by Fryslân Marketing (standnűmer 4552) in feestje fierd. Yn 'e mande mei de Afűk wurde de winners bekend makke fan ‘Gastfrij Frysk’; de kampanje foar gastfrijens yn de Fryske hoareka.
22 feb 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Ut fan hűs yn Twizelerheide
Rinze is gek op úfanhúzjen
Rinze de Kikkert reizget it leafst alle basisskoallen fan Fryslân ôf om safolle mooglk freontsjes en freondintsjes te meitsjen. Ofrűne kear wied er út fan hűs op de De Reinbôge yn Twizelerheide.
22 feb 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Moaie missen socht!
wurdtsto de nije Miss Fryslân?
Dit jier giet de Miss Nederlân ferkiezing wer fan start en it wurdt no wol ris tiid dat in Fryske Miss de moaiste fan Nederlân wurdt. Dęrom in oprop oan alle moaie Friezinnen om mei te dwaan oan de Miss Fryslân ferkiezing!
10 feb 2011 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  103  104  105  106  107  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube