Nijjiersdk yn Tytsjerk en Fyk-feest

 

Sa, einlings wer eefkes in update fan de blog..
De feestdagen binne wer foarby en 2008 leit noch hielendal skjin en iepen foar s. Ik bin benijd wat dit jier s bringe sil. Wy hawwe in hiel soad plannen! Fansels wolle wy fierder mei de kampanje. It leafst de hiele provinsje troch, sadatst werklik oeral de opblaaslippen tsjinkomst en de praatpeal.. en s posters en stikkers. En wy wolle mear dwaan mei muzyk en noch mear filmkes meitsje en oare leuke dingen. Dus as jim ideen hawwe, wy hearre it graach!

Noch eefkes werom yn 'e tiid Op nijjiersdei hawwe wy mei de praatpeal by de nijjiersdk yn Tytsjerk stien. It waar wie prachtich, mar wol kld! Der lei in flueske iis op it wetter. Moatst dochs wol in gatsje yn 'e holle ha, om dr yn te springen, tocht ik noch. No, lit my it sa sizze: der wenje yn Tytsjerk in soad minsken mei in gatsje yn 'e holle  . Respekt hear, foar al dy minsken! Gelokkich foar s, wie der ek waarme poeiermolke, bearenburch, muzyk en in soad gesellichheid. Spitigernch binne de filmkes net hielendal wurden wrt wy hope hiene.. Troch de sinne is de boel bot oerbeljochte en it ld doogde ek net Spitich, spitich, spitich! Wy bale der behoarlik fan en sille no mei de peal nei de garaazje: gefaltsje pealpech dus.
Hoe dan ek, wy hiene mei de feestkommisje fan Tytsjerk al fpraat dat wy weromkomme soene en dat dogge wy no hielendal fansels! En gelokkich hawwe wy de fotos noch 

En dan wie der noch it FYK-feest! Dr binne de filmkes wol fan slagge  . Se binne hiel leuk wurden, sjoch marris op http://www.praatmarfrysk.nl/. Dr stiet no ek muzyk op dytst downloade kinst en in hiel soad foto's dy't ynstjoerd binne foar de fotowedstriid.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk
op it plysjeburo
Offisjeel moatte alle wurknimmers fan Fryske oerheidsynstnsjes it Frysk yn alle gefallen passyf behearskje. Dat hldt yn dat ek plysjeminsken it Frysk minimaal ferstean kinne moatte. Want soks wurket yn it foardiel fan de plysjeman/-frou en it is boppe alles foaral ek klantfreonlik.
08 apr 2010 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
PmF yn aksje op de Dracht!
mei de froulju fan SC Hearrenfean
Ferline wike kleure de hiele de Dracht op it Hearrenfean read fan de Praat mar Frysk-ttsjes. It frouljusalvetal fan SC Hearrenfean joech alle winkeliers oan de Dracht in opblaasttsje.
28 maa 2010 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Feest by de toskedokter
mei Tomke!
Freed 12 maart wie it grut feest by toskedokter Tosk yn Drachten. De hiele praktyk siet fol mei bern dy't yn spanning op Tomke wachten.
27 maa 2010 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk
op de Bedriuwe Kontaktdagen
Yn it WTC Expo gebou yn Ljouwert waard de frne twa dagen foar de 27e kear de Bedrijven Contact Dagen holden. De beurs om net te wurkjen, mar om te netwurkjen! Mear as 770 eksposanten t alle hoeken fan Frysln en de rest fan it ln, stienen moarns al iere betiid yn 'e hallen fan it WTC by harren stands om te netwurkjen.
26 maa 2010 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  103  104  105  106  107  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube