Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat marFrysk op e kofje!
By VrieService yn Drachten
Wy fan Praat mar Frysk gienen op 'e kofje by VrieService yn Drachten. VrieService is inisjatyfnimmer fan 'e tillefoanservice Skilje, dat wy woenen wolris witte wat sy mei it Frysk hawwe! Benijd? Tsjek de fideo!
30 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Out of office?
Brk in Frysk gedicht!
Bisto der de kommende simmerfaknsje efkes net? Hast noch ferlet fan in orizjineel 'Out of office-berjocht? De dichters Tsead Bruinja en Ate Grypstra hawwe spesjaal foar dy in Frysktalich Ik bin der efkes net-berjocht yn e foarm fan in gedicht skreaun!
28 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk op LinkedIn!
Sille wy linke?
Praat mar Frysk sit al in skoftke op LinkedIn en no is it tiid om s saaklike netwurk ek dr in bytsje t te wreidzjen!
25 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Yn styl de simmer yn!
In Fryske koarte broek en in Frysk rokje!
Wolsto yn styl de simmer yn? Dat kin! Wy hawwe foar de froulju in prachtich Frysk rokje en foar de manlju dy san seksy Fryske koartebroek. Foar elke kont geskikt!
23 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube