Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 7 jannewaris
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 7 jannewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Wim Brons fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer in Fryske nijswurdeferkiezing en fansels oer de izel en wurden oer gldens!
12 jan 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
2015 wie in prachtich jier!
Mei Praat mar Frysk nei 2016!
2015 wie in prachtich jier! Hertlik tank oan elkenien dy't meidien hat op hokker wize dan ek! Op nei 2016! Gean jim mei? Praat mar Frysk, ek yn 2016! Hoe seach 2015 der t?
17 dec 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Oant takom jier!
Wij pijken er even tussenuit
Wij hebben de eend zuiver wat in de bek, dat wij pijken er voor een klein schoftje even tussenuit! Maar vanzelfs zijn we er toekom jaar weer!
17 dec 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Google Translate level twa!
Dogge jim wer mei?
Leave minsken, yn de Fryske Google Translate Wike hawwe jim oergryslik jim bst dien en al in hiel soad oerset. Dat is gench om it Frysk beskikber te meitsjen yn Google Translate!
16 dec 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube