Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en âld

 

Hâldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dęr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lęs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk op fakânsje!
Wy binne der even net!
Praat mar Frysk op fakânsje! Fan hjoed oant en mei freed 31 july binne wy der efkes net! Wy pike der even tuskenút en dan komme wy fris wer werom mei allegear nije Praat mar Frysk-feestjes!
07 jul 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 9 july
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 9 july hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer ús Fryske Kroechkwizzen en Fryske 'out of office' reply's foar yn 'e fakânsje!
07 jul 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Out of office?
Ik bin der efkes net-berjochten
Bisto der de kommende simmerfakânsje efkes net? Hast noch ferlet fan in orizjineel 'Out of office’-berjocht? De dichters Tsead Bruinja en Ate Grypstra hawwe spesjaal foar dy in Frysktalich ’Ik bin der efkes net’-berjocht yn ’e foarm fan in gedicht skreaun!
06 jul 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 2 july
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 2 july hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer wurden dy't oer de waarmte gean, oer it Nordfriisk, oer Holly út Amearika dy't by de Fryske Akademy űndersyk nei it Frysk en taalpromoasje docht!
02 jul 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin węze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube