Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


It Fryske wurd foar 'smoothie'!
Besjoch hjir alle ynstjoerings!
De Zuivelhoeve yn Snits en @FryskeTrucker fregen s op Twitter oft der net in better wurd wie foar in 'smoothie'; dat wy fregen it de oare folgers op Twitter en s freonen op Facebook. Dit is wat der foarby kaam!
25 aug 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk op Instagram!
Folgesto s al?
Wy hawwe wer wat nijs! Praat mar Frysk sit no ek op Instagram! Allegear foto's fan achter de skermen en op lokaasje! Sa hast Praat mar Frysk noch noait sjoen! Folgesto s al?
20 aug 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 20 augustus
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 20 augustus hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer s Instragam- en LinkedIn-akkount!
20 aug 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Fryske Google Translate Wike!
Dochsto ek mei?
De wike fan 21 septimber oant en mei 26 septimber 2015 stiet hielendal yn it teken fan it Frysk yn Google Translate! Yn dizze wike wolle wy mei sa folle mooglik minsken yn en bten de provinsje wurkje oan it oersetten fan wurden en teksten dy't nedich binne foar it opnimmen fan de Fryske taal yn Google Translate.
19 aug 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube