Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Fryske Twitterdei 2013
de sifers fan ferline jier
Op san Fryske Twitterdei is it sintrale middelpunt fansels Twitter sels. Wy begnen moarns om in oer as 6:30 mei de tweet: IT GIET OAN! Fryske Twitterdei! Brk de hekstek #Frysk en meitsje der in prachtige dei fan! Dochst mei?
25 maa 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Skotske besite op Fryske Twitterdei
Gaelic Twitterdei komt der oan!
It wurdt gesellich op it Praat mar Frysk haadkertier! Jamie Wallace t Skotln komt del om ynspiraasje op te dwaan foar de Gaelic Twitterdei op tongersdei 1 maaie. Fan herte wolkom Jamie! Wy helpe graach!
25 maa 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Doch mei oan it Grut Frysk Diktee!
Woansdei 16 april 2014

Op woansdei 16 april wurdt de finale fan it tolfte Grut Frysk Diktee hlden. It evenemint fynt plak yn de Steateseal fan it Provinsjehs yn Ljouwert. Tekstskriuwer en foarlzer is dit jier Omrop Frysln presintatrise Karen Bies. Om dy foar it diktee te kwalifisearjen moatst earst in test dwaan! Sjoch hjir foar de test en hoe't it allegear wurket.

06 maa 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Frysk op e Dyk
Dochsto ek mei?
Hasto de spesjale Tumblr-side foar foto's mei in Fryske tekst al sjoen? Gau even sjen en meidwaan fansels! Komst Frysk op 'e dyk tsjin? Meitsje in foto en stjoer him nei fryskopedyk@gmail.com!
25 feb 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube