Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ‚ld

 

H‚ldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. DÍr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. LÍs hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Praat mar Frysk yn bedriuw
Op 'e kofje by Noflik, Snits
Tiid foar in nije bedriuwsfideo! Yn petear mei Ale Bok fan 'Noflik' yn Snits! WÍrom keas hy foar in typysk Fryske namme fan syn bedriuw? En wÍrom smyt soks no eins mear op?
09 jun 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Tiid foar Żndersyk!
Dochsto ek mei?
De Fryske Akademy docht in grut Tiidwurde-Żndersyk. Sy wolle graach witte wÍrom't de iene bygelyks 'Ik bin hjir te wenjen kŰm...' brŻkt en de oare 'Ik bin hjir te wenjen kommen...' Dat is nijsgjirrich en dat fynt de Fryske Akademy dus ek. Meidwaan? Klik hjir!
04 jun 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop Frysl‚n 4 juny
Wike 23
Op tongersdei 4 juny hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysl‚n mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de Fryske FoarlÍswike, It SkiermŻntseagersk en Żndersiken nei de Fryske taal!
04 jun 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 28 maaie
Meartalichheid
Op tongersdei 28 maaie hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysl‚n mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer meartalichheid!
28 mei 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ķs dyn links, nijs, geruchten, fotoís, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant ķt! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wÍze dat dyn bestelling net altyd ķtfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube