Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Frysk skriuwe?
Tips!
Ja, Fryske Twitterdei stiet foar de doar en do wolst fansels al in bytsje goed foar de dei komme mei dyn Frysk. Dat kin hear! En wy helpe dy graach! Hjir in tal handige tips!
01 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske Twitterdei 2012, 2013, 2014...
Hoe gie dat ek alwer?
Yn maart 2012 kaam Marinus Bakker by s mei in idee: "Is it net ris aardich om in Fryske Twitterdei te organisearjen?" Fansels, tochten wy, dat moat altyd wurde! En op 19 april 2012 holden wy de earste Fryske Twitterdei. In grut sukses!
31 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Tongersdei 16 april 4e Fryske Twitterdei!
In Frysk feestje op social media!
No tongersdei 16 april is it wer feest op Twitter! Fan moarns ier oant jns let meitsje wy der wer in feestje fan op social media! Dochsto ek mei?
30 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 26 maart
Wike 13
Op tongersdei 26 maart hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike oer it Grut Frysk diktee, Hi fan KNP en in Frisisme!
26 maa 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube