Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


It Grut Frysk Diktee
Dochsto ek mei?
It Grut Frysk Diktee giet wer los: de fjirtjinde edysje fan it diktee wurdt holden op tiisdei 10 maaie yn e Steateseal fan it Provinsjehs yn Ljouwert.
30 maa 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 17 maart
Praat mar Frysk op 'e radio
Op tongersdei 17 maart hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer it Frysk as 'vreemde taal' by de Belestingtsjinst en wurden dy't mei 'sliepen' te krijen hawwe...
18 maa 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 10 maart
Praat mar Frysk op 'e radio
Op tongersdei 3 maart hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Utstjoering mist? Gjin panyk! Hjir kinst al s taalpraatsjes altyd werom lsterje!
18 maa 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 3 maart
Praat mar Frysk op 'e radio
Op tongersdei 3 maart hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Utstjoering mist? Gjin panyk! Hjir kinst al s taalpraatsjes altyd werom lsterje!
18 maa 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube