Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Spesjale aksje?
Lit it s witte!
Hat jim bedriuw in hekstek #Frysk-aksje? Of binne jim fan doel in aksje op te setten? Lit it s witte, wy besteegje der graach oandacht oan! Mail jim ideen nei:praatmarfrysk@gmail.com en wy litte gau wat fan s hearre!
08 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Mar ik kin net Frysk skriuwe!
Net benaud wze, wy helpe dy!
Net elkenien kin likegoed Frysk skriuwe; wy hawwe it allegear leare moatten, dat flaters meitsje is gjin punt! Boppedat giet it derom datst dy ek yn dyn eigen memmetaal tdrukke kinst op sosjale media.
08 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Frysk op 'e dyk-midje yn Wergea!
De alderearste!
No sneon 11 april is it feest yn Wergea! De alderearste Frysk op'e dyk-midje! In hele gesellige midje wrby't wy mei syn allen it Frysk op 'e dyk fan Wergea op 'e foto sette!
07 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 2 april
Wike 14
Op tongersdei 2 april hiene wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw. Dizze wike oer de fraach oft dyn persoanlikheid feroaret ast in oare taal brkst en oer de Frysk op 'e dyk-midje yn Wergea!
02 apr 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube