Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Sinteklaaskadootsje nedich?
Kom nei de grutste Fryske websjop!
It kin noch krekt! Sikest noch in orizjineel Sinteklaaskadootsje? Kom nei de grutste Fryske websjop! Prachtige boeken, de bste oanbiedings, de leukste snypsnaren, cd's, dvd's en noch folle mear!
31 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn bedriuw
Frysk yn 'e soarch, hoe sit dat?
Wy fan Praat mar Frysk witte fansels dat it Frysk yn it bedriuwslibben in protte foardielen hawwe kin. Hoe sit dat mei Frysk yn in soarchbedriuw? Wy gienen op besite by Kornelis Bijlsma. Hy is fysioterapeut by De Vesteynde yn de Westereen. Wat hawwe sy dr mei it Frysk?
23 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Ferrassingspozij alle filmkes!
Tsjek de playlist!
Tet Rozendal gie foar s de dyk t en ferraste elk dy't it hearre woe mei in prachtich Frysk gedicht... Benijd wat dat opsmyt? Tsjek de filmkes!
22 okt 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Fryske striptease!
Nije Fryske strips yn s websjop!
Nij yn de Praat mar Frysk-websjop: Fryske strips! 'De skippers fan de Kameleon' fan striptekener Dick Matena nei it ferhaal fan H. de Roos en 'De FKP 2, revolsje' fan Skelte Braaksma. Sin oan in Fryske striptease? Wolkom yn de Praat mar Frysk-websjop!
29 sept 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube