Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Yn styl de simmer yn!
In Fryske koarte broek en in Frysk rokje!
Wolsto yn styl de simmer yn? Dat kin! Wy hawwe foar de froulju in prachtich Frysk rokje en foar de manlju dy san seksy Fryske koartebroek. Foar elke kont geskikt!
23 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Undersyk taalgebrk op sosjale media
Dochsto ek mei?
De Fryske Akademy docht ndersyk nei it taalgebrk fan Friezen op sosjale media. En meidwaan kin dy ek noch wat opleverje! Wolsto bygelyks kns meitsje op in BaasHimd of ien fan de 10 lekkerste ooranjekoeken fan Frysln? Doch dan mei!
20 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Alwer in nije ambassadeur!
Arriva: Praat mar Frysk
Snt frne freed seit ek Arriva: Praat mar Frysk! De ienige echte Praat mar Frysk-bussjauffeur Tjitte van der Veen fertelt wromt hy t namme fan alle Arriva-sjauffeurs de Praat mar Frysk-kampanje stipet.
19 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk en Arriva!
Praat mar Frysk yn e bus!
Ja! No freed 13 juny traapje wy de PraatmarFrysk-aksje mei Arriva f! Om 10:30 oere stean wy tegearre mei s freonen fan Arriva en deputearre Johannes Kramer op it Ljouwerter busstasjon foar de offisjele ftraap!
02 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube