De Pennel-app is live!


De Pennel app foar lêzers èn skriuwers is LIVE! Upload dyn ferhaal of gedicht. En lês, lústerje en beoardielje alle moannen fiif nije fragminten.
Download fergees!
– Android tablets: http://lyt.sr/androidpennel
En ast noch mear witte wolst oer de Pennel app: http://www.pennel.frl