Altyd al witte wollen hoe’t it mei dyn Frysk is? Doch dan de taalnivotsjek fan de Afûk. Der binne twa tsjeks: ien foar Frysktaligen en ien foar net-Frysktaligen.
Nei it dwaan fan in pear oefeningen folget fuortendaliks in advys. Nijsgjirrich? Sjoch op de webside fan de Afûk foar mear ynformaasje en ûntfang fergees dyn eigen taaladvys!