Hahaaa is dat even leuk! Nienke Verschuur út Amsterdam woe graach Frysk leare en sy wie net de ienige! Underwilens is der hele klup Amsterdamske froulju oan it Frysk learen, mei tank oan dosint Paulus Schakel! Geweldich dochs? Wennest yn Amsterdam en wolst oanskowe? Lit it ús even witte fia: praatmarfrysk@gmail.com en dan komt it grif yn oarder!

Benijd hoe’t soks giet? Tsjek de fideo!