De Zuivelhoeve yn Snits en @FryskeTrucker fregen ús op Twitter oft der net in Frysk wurd wie foar in ‘smoothie’; dat wy fregen it de oare folgers op Twitter en ús freonen op Facebook. Dit is wat der foarby kaam. Hasto noch in oanfolling? Set ‘m der by!
Smotske
Fruit smots
Netúttehâldendrankje
Slaslobber
Smouteklets
Grientegrauwel
Blindermjuksel
Smotsky
Sûnesmots
Flewielsopke
Blenderbende
Grientefruitsmots
Sûnenssmoar
Mjuksprotsje
Smotsfruit
Glêd sopke
Mjuksy
Smots
Glêdsje
Sûne sjeek
Weake smots
Jarredrek
Romrom
Smikkelsmots
Fruitbrij
Snobbelsap
Fruitemetuit
Sûne smots
Sûne hussel
Blenderdrek
Hakselsmots
Hakseldrek
Fruitsmurry
Frommelfruit
Griemprakje