Feest yn Droegeham! Nei Terherne ferline jier, wie it no de beurt oan Droegeham! Op nei de Wâlden mei in part fan it Praat mar Frysk-team en fansels in kofferbak fol Fryske ferkearsbuorden! Benijd nei it resultaat? Tsjek de fideo! Hasto se al sjoen?

Wa wit komme wy dit jier ek noch by jim yn ‘e buert!