Ik kom ek graach by dy op skoalle!

Dat seit Rinze de Praat Mar Frysk kikkert

 

Rinze fynt it nammentlik hiel moai om tfanhs te gean en nije freontsjes en freondintsjes te meitsjen. En wr fynst no mear freontsjes en freondintsjes as op skoalle?

Rinze ek op jimme skoalle?
Wolle jim Rinze ek graach tfanhs hawwe? Stjoer dan in mailtsje nei: praatmarfrysk@gmail.com mei as nderwerp: Rinze de Kikkert. Set yn it mailtsje de namme fan de skoalle, de perioade dat jim Rinze hawwe wolle (maksimaal in wike) en in kontaktpersoan mei telefoannmer en dan nimme wy sa gau as mooglik kontakt op.

Jim krije dan, neist Rinze de Kikkert, in tfanhuzerskoffer mei de lesbrief Rinze de Kikkert komt tfanhs of Rinze hat fertriet, nifelmateriaal, in foarlsboek, in deiboek dr't jim jim ferhaaltsjes en wurkjes dy't jim oan Rinze meijaan wolle yn dwaan kinne, in ynformaasjepakket oer Frysk en meartaligens en fansels it tfanhuzersguod fan Rinze. De lesbrief, it foarlsboek en it ynformaasjepakket mei de skoalle hlde. De rest moat wer mei werom yn de koffer. De kosten binne 15 euro.

Doelgroep:

Rinze de Kikkert is bedoeld foar groep 1 en 2 fan de basisskoallen en is ek geskikt foar it spesjaal nderwiis.


Rinze de Kikkert t fan hs op de Lytse Wiman yn Twizel

Rinze hat frne wike yn Twizel t fan hs west. Hy hat it tige nei syn sin hn en de bern ek. Hy hie in eigen plakje by de oare bern yn de kring en hat hearlik sliept yn it poppebedsje.... ls fierder en besjoch de fotos

Dieredei op de Wynroas yn Wlterswld

Yn oktober wie der foar Rinze wol in hiele spesjale dei, it wie wer dieredei. Dizze dei wie syn earste dei op de Wynroas yn Wlterswld.... ls fierder en besjoch de fotos

Rinze de Kikkert wie op de Albertine Agnesskoalle

Rinze de kikkert hat tfanhs west by groep 1 en 2 fan de Albertina Agnesskoalle yn Oranjewld. En wat hat er in soad dien! Gymnastykje, ferskes sjonge, bten boartsje, knippe en plakke en noch folle mear!... ls fierder en besjoch de fotos

Bestel Rinze de Kikkert

Wolle jim Rinze de Kikkert ek in pear dagen as tfanhuzer hawwe op jim skoalle? Dat kin! Stjoer s dan in mailtsje en wy nimme kontakt mei jim op! ... ls fierder en besjoch de fotos

Download hjir it Rinze-materiaal

Fansels sit al it materiaal fan Rinze de Kikkert yn de koffer, mar kinst it foar in part ek downloade fan dizze site.... ls fierder en besjoch de fotos

Epke en Herre Zonderland hawwe Rinze al tfanhs hn

Rinze hat op turnles west by Epke en Herre Zonderland. Dat is him sa goed befallen dat er dat op 4 maart wer dwaan sil. Mar dan mei in hiel soad oare jonges en famkes!... ls fierder en besjoch de fotos
 
Earste Fryske Ferkearstegel yn Hurdegaryp
Ek wat foar jim skoalle?

Op moandei 15 septimber 2014 binne yn Hurdegaryp de earste Fryske ferkearstegels presintearre. De ferkearstegels drage by oan in feilige omjouwing by de skoalle en binne nderdiel fan in ferkearsedukatyf programma Leer in het Verkeer.

15 sept 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Rinze-ebooks
fergees te downloaden!
Rinze de Kikkert hat no syn eigen e-books! Rinze is gek op wetter, Rinze syn jierdei en Rinze syn AaBee! En by dy lste is ek noch in prachtige poster makke.
29 okt 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Spesjale Rinze AaBe-poster
Fergees te krijen yn de webshop
Der is no ek in spesjale Rinze de Kikkert AaBe-poster. In fleurige poster op A2-formaat. Fergees te krijen yn s webshop!
05 sept 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
De Rinze-app, hy is der!
in ynteraktyf ebook
Hy is der hear! De Rinze-app foar op de iPad of oare tablet! In leuke app foar beukers fol mei ynteraktive eleminten. It ferhaal fan Rinze kin foarlzen wurde, mar it ferhaal kin ek fspile wurde.
26 jun 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Kening Rinze!
Keninklike besite yn Ferwlde
Dizze dagen hat hast eltsenien dwaande west mei de kroaning fan s nije kening. Itselde jildt foar Rinze! Hy wie nammentlik tfanhs by De Finne yn Ferwlde dr't se in echte keninklike wike fierden.
01 mei 2013 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Rinze de Kikkert ein 2012 ek op tablet en digitaal skoalboerd
Mei 3 ferhaaltsjes
Der wurde op dit stuit 3 ferhaaltsjes makke oer Rinze de Kikkert foar op de tablet en it digiboerd. It wurde digitale printeboekjes mei in pear spultsjes en opdrachten. Rinze de Kikkert belibbet fansels allerhande spannende aventoeren.
11 jul 2012 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube