Taalpraatsje

Wy binne alle wiken op tongersdeitemoarn om ca. 11.10 te hearren op Omrop Fryslân Radio by Muzyk yn Bedriuw fan Arjen Overmaat. Hjir kinst alles noch werris weromharkje.

 • Taalpraatsje 9 febrewaris
  anemptytextlline

  Op tongersdei 9 febrewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer wat Mirjam yn it Dútske Aurich docht, Frysk op ‘e dyk en wat is no eins in goede oersetting fan ‘Bekijk het maar‘?

 • Taalpraatsje 2 febrewaris
  anemptytextlline

  Op tongersdei 2 febrewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de Fryske staveringshifker wurket net mear mei it nijste Office pakket, aksje foar it Bildts as streektaal en fergese Fryske audio-boeken!

 • Taalpraatsje 26 jannewaris
  anemptytextlline

  Op tongersdei 26 jannewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de oprop fan fiif Amsterdamske froulju om Frysk te learen, de taalrubryk ‘Wat is goed’ en de Fryske foarlêswike!

 • Taalpraatsje 19 jannewaris
  anemptytextlline

  Op tongersdei 19 jannewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer allerhanne ekwivalinten foar de podcast fan Patrick Cox fan BBC USA oer it Frysk en de Friezen, luistertaal en hoe goed skoart Fryske poëzij op sosjale media?

 • Taalpraatsje 12 jannewaris
  anemptytextlline

  Op tongersdei 12 jannewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer allerhanne ekwivalinten foar ‘Harrekrammele’, de oprop om mei te dwaan oan Sjong!, multitaskende âlderen en oer ús nije Praat maar Frysk-skema!

 • Taalpraatsje 15 desimber
  anemptytextlline

  Op tongersdei 8 desimber hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear stie ús Taalpraatsje folslein yn it teken fan de ferkiezing fan it meast ferskriklike Fryske wurd fan 2016! De útslach en it hoe en wat!

 • Taalpraatsje 8 desimber
  anemptytextlline

  Op tongersdei 8 desimber hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer netbesteande Fryske wurden, ús besite oan Onno Loonstra fan skildersbedriuw Loonstra yn Dokkum, de Taalnivo-tsjek fan de Afûk en de oprop foar it meast ferskriklike Fryske wurd fan 2016!

 • Taalpraatsje Omrop 1 desimber
  anemptytextlline

  Op tongersdei 1 desimber hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei ús freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de besite fan ús Mirjam oan Ierlân, wat docht sy dêr? Fierder oer de fraach oft it Bildts no in taal of in dialekt is en oer Jip en Janneke yn it Frysk!