PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

opblaaslippen praat mar frysk
opblaaslippen praat mar frysk

Opblaaslippen

Gratis

Bestel se gau want sy fljogge de doar út, dy tútsjes fan Doutzen. Blaas ‘m op, sykje in leuk stekje en plak de lippen op mei de sûchnap. En lit ús witte wêrst de opblaaslippen opplakt hast troch der in foto of filmke fan te meitsjen. Dy sette wy dan wer op de site fansels!

Maximum quanity for this product is: 1

Winkelwein

Yn de etalaazje