Foarljochting Psychology fan Taal oan lesjouwers Afûk

Tryatergebou, Ljouwert

Op tongersdeitejûn 24 septimber sil Mirjam Vellinga foarljochting jaan oan de lesjouwers fan de Afûk oer de workshop Psychology fan Taal. De workshop wurdt ntl. ek oanbean as ûnderdiel fan de kursussen foar Frysktaligen fan de Afûk. De gearkomste is besletten en wurdt hâlden yn it Tryater-gebou.


Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

mear aginda »