Workshop Psychology fan dyn Taal NHL-Stenden

NHL-Stenden, 13:00-15:00

Op woansdeitemiddei 3 novimber jouwe wy in workshop Psychology fan dyn Taal oan in groep dosinten fan NHL-Stenden.


Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

mear aginda »