Workshop Psychology fan dyn Taal yn Sint Anne

Biblioteek Sint Anne

Op woansdeitejûn 17 novimber jouwe wy in workshop Psychology fan dyn Taal yn de bibliotheek yn Sint Anne foar algemien belangstellenden. De workshop is fergees en sil jûn wurde troch Gerda Cuperus.

 

Op woansdei 6 oktober binne wy oanwêzich op de iepen dei fan de bibliotheek om ekstra ynformaasje oer de workshop te jaan.


Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

mear aginda »