Blogs

Wy fan Praat mar Frysk hawwe altyd wol wat te melden en dat kinst hjir lêze, sjen en hearre!

 • Op ’e kofje by Jacob Mannenmode!
  10 maart 2023
 • Serious gaming yn it Frysk by 8D-games!
  10 febrewaris 2023
 • Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters
  19 jannewaris 2023
 • Elke twadde freed is Fryske Freed!
  4 jannewaris 2023
 • Dokter, mei it ek yn it Frysk?
  9 desimber 2022
 • It Frysk is ekstra reklame en tomkes omheech!
  11 novimber 2022
 • Komsto derút yn in heale minút?
  4 novimber 2022
 • Net dreech, wol hiel leuk: workshop Taalpsychology
  4 novimber 2022
 • Sa litst sjen dat klanten yn dyn saak Frysk...
  1 febrewaris 2022