De grins


It klimaat feroaret, it seewetter komt deroan, de seedyk, ús fertroude grins is net heech genôch, wy strûpe derûnder! En wat dogge wy? Ferhûzje nei Drinte, nei België? Komme der nije grinzen? Binne wy dan noch Friezen? Prate wy noch Frysk?

De Grins is in orizjinele Fryske teaterfoarstelling – dynamysk, ynteraktief, serieus en komysk – oer de takomst fan Fryslân, ús taal en kultuer. Wat ha wy noch, wat ferlieze wy en wêr leit de grins. Mear witte of spyldata tsjekke? Tsjek de Facebook-side!