Fakânsje!


Wy fan Praat mar Frysk knipe der efkes tuskenút! Knyntsjedagen! Oantemei begjin septimber moatst it even sûnder ús dwaan, mar fansels komme, mails, berjochtsjes op de webside, fia Twitter, WhatsApp en Facebook altyd oan! Sadra’t wy wer teplak sitte, sille wy se ien foar ien beantwurdzje! Wy sille jim misse, mar komme gau hielendal útrêst werom! Oant gau en in tútsje fan ús!