Feest yn Dokkum!


Sa! Dokkum is wer skjin en it Tosta 2016-team is ûnderweis nei Galisië foar it folgjende TOSTA-Festival. Tank oan elkenien dy’t op hokker wize dan ek in bydrage levere oan in alderferskuorrendst moai TOSTA-Festival yn Fryslân! Tige tank! Foto’s sjen?

Ek yn it bysûnder oan de organisaasje fan de Admiraliteitsdagen, Marit Pa, Aukje Schaafsma, Douwe Gerlof Heeringa, Nuala Ni Fhlatuin, Zenna Tagney, Sophie Stephenson, Uxe Urzelus, Gwylan Mor, Belen Tajes, Metz & Mulder, Workshop De Cyclotroop, Jeroen Baba Wijnand, Oreka TX, Klaas Lageweg, La Banda Trompi, Frouckje Froukje, Xera, UnderstreamTsjinlûd, Oare wurden, Bad End, Stadshap, Eric’s Café Dokkum, Hotel-Restaurant de Abdij, MK-Plus, Beldock Containers BV, North Frisian Percussion Corps Dokkum, Held op Sokken, de Gemeente Dongeradeel, Utjouwerij en Boekwinkel fan de Afûk en fansels Donostia / San Sebastián 2016! Oant sjen!