Fette sjurts!


Wurdsto ek gek fan dy ferfelend saaie t-himden? Wy hawwe de oplossing! Do bist ta oan in BaasHimd! De leukste, gekste en de meast orizjinele Fryske sjurts dy’tst dy mar betinke kinst! Praat mar Frysk soarget der foar datsto der ek yn ‘e hjerst as in pronkje by rinst!

Dus net stinne, even nei BaasHimd.nl, kinst se sa fanút dyn luie stoel bestelle! Yn alle kleuren, alle maten en alle soarten sjurts! Ek leuk as kadootsje!