Ja hear! Dêr wie de fideo al! De ’live’-bylden fanút Noflik Easterein fan de twadde Fryske Kroechkwis! Nochris betanke oan elk dy’t meidie en heel graach oan gau! Want noch dit jier hâlde wy in tredde én in fjirde kroechkwis!

Benijd nei de útslach yn Easterein? Tsjek op hokker plak jim team einige is! Wolst ús witte litte wêr’t de Fryske Kroechkwis de kommende kear holden wurde moat? Mail nei: praatmarfrysk@gmail.com en wa wit oant gau!
1. Lijn250 – 17 flaters
2. De Fjouwer doarpen – 23 flaters
3. Aaipop – 26 flaters
4. Grodzemods – 26 flaters
5. KF Easterein team 1 – 29 flaters
6. Bestjoer Skanomodu – 29 flaters
7. De Woodpiken / Wâldpiken – 30 flaters
8. Klaas syn harem op syk nei Klaas – 31 flaters
9. Grutsk op Noflik! – 32 flaters
10. Bûge of barste! – 33 flaters
11. FC Wommeast – 33 flaters
12 De Ulen – 34 flaters
13. T.D.K.KO’E K team 2 – 38 flaters
14. KF Easterein team 2 – 38 flaters
15. T.D.K.KO’E K team 1 – 40
16. De tûke tantes – 40 flaters
17. De Dochmarwatters – 45 flaters
18. De Kluners – 54 flaters
19. ‘t Rak – 54 flaters
20. Blyn der yn – 57 flaters
21. Jan K. – 60 flaters

Fansels kin der oer de útslach net mear diskusearre wurde. Hahaha!