Flean op!


Fia WhatsApp (06 2744 0494) krigen wy de fraach binnen wa’t in kreative Fryske oersetting foar ‘Bekijk het maar’ betinke koe. Mear as 60 reaksjes smiet dat op! De moaisten stean hjirûnder! Sykje it út!

 

Sykje it mar út

It bêste

Flean op

Opsokkebalje

Naai de hoanne mar

Sjoch mar efkes

Smoar der yn

Kinst de pot op

Rêd dyn reet

Krij in sturt

It bêste

Waai op

Gean op it dak sitten

Sakje der yn