Wy winskje jim allegear hiele noflike Krystdagen en in prachtich en sûn 2019 ta! Wy knipe der even tuskenút mar binne der fansels takom jier gewoan wer by! Tank foar in alderferskuorrends moai 2019 en Praat mar Frysk, ek yn 2020! Oant gau leave skatten!

En bisto der de kommende krystfakânsje ek efkes net? Hast noch ferlet fan in orizjineel ‘Out of office’-berjocht? De dichters Tsead Bruinja en Ate Grypstra hawwe spesjaal foar dy in Frysktalich ’Ik bin der efkes net’-berjocht yn ’e foarm fan in gedicht skreaun! Tsjek de link!