Frysk op 'e dyk

Der is om ús hinne in hiel soad yn it Frysk te sjen, mar it is soms sa fanselssprekkend dat it ús net mear opfalt. Dat wolle wy mei it sammeljen fan Frysk op 'e dyk-foto’s feroarje.

Der is om ús hinne in hiel soad yn it Frysk te sjen, mar it is soms sa fanselssprekkend dat it ús net mear opfalt. Dat wolle wy mei it sammeljen fan Frysk op ‘e dyk-foto’s feroarje.

It kin gean om buordsjes yn de tún, nammen op gevels, wurden op in muorre, teksten op buskes, reklamebuorden, strjitnammen en gean sa mar troch. Wy hawwe dyn help nedich!

Om’t wy sels net alle dagen troch Fryslân ride kinne om foto’s te meitsjen, freegje wy dy om sels ek foto’s yn te stjoeren. Komst wat tsjin? Meitsje in foto en stjoer him nei ús ta. Dat kin troch te mailen nei fryskopedyk@gmail.com. Der wol graach by sette wêr’t de foto nommen is en, ast dat wolst, dyn eigen namme. Alfêst tige tank!

[powr-tumblr-feed id=ff46b2a6_1455637467860]