Fryske Ferrassingspoezij!


Tet Rozendal gie foar ús de dyk út en ferraste elk dy’t it hearre woe mei in prachtich Frysk gedicht… Benijd wat dat opsmyt? Tsjek de filmkes!
De kommende wiken alle dagen om it oere te sjen op Omrop Fryslân-tillevyzje! En foar elk sûnder tillevyzje, hjir it alfêst earste filmke! En ek de rest hielendal fergees op ús blog!