Harrekrammele!


In fraach op WhatsApp! Oft wy ek wat Fryske krêfttermen oanleverje kinne lykas ‘Bliksem Piebe’ en ‘Fergemy’, fansels! Wy setten de fraach út op Twitter en Facebook en dat levere in prachtige list oan Fryske krêfttermen en basterdflokken op…
Bliksem
Bliksem Piebe
Blikstiender
Blikstienkater
Blikstiens
Blikje
Bliksems
Blikslaggers
Harrekrammele
Harrejakkes
Harrekrarre
Harrekrasje
Harrekrastes
Harrebarre
Harrejammele
Harrejasseskrastes
Potferjanhinnekont
Potferjanhinnepyk
Potferjappy
Duvekater
Heden hitskes
Leave santjin
Fergemy
Ferhip
Ferdomdsjemy
Blinder
Snotfergemy
Krammelewikes
Gossyknines
Potfolblommen
Potferjanhinnekeutel
Snotferjokky
Heite
Jammele