Yn jannewaris set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk! En wol op 16, 17 en 18 jannewaris. Ynskriuwe kin oant en mei 10 jannewaris 2017! Foar alle kursussen, de taalnivotsjek, in les besjen, ynskriuwe en de lokaasjes sjoch op Kursus.Afuk.nl!

Gjin idee hokfoar kursus by dy past? Of wat dyn nivo is? Huppetee! Doch de Taalnivo-tsjek! Superhandich, binnen in minút klear en fuortendaalks útslach!