Jurjen frege ús oft der ek in Frysk wurd wie foar ‘cupcake’. Dat wy smieten it even yn ‘e groep op Twitter en Facebook en dat smiet mear as sechtich Fryske ‘cupcakes’ op! Wat is dyn favoryt?
Kopkoeke
Komkecake
Kopkeskeekje
Bakjeskoeke
Rûn keekje
Kupkeskoeke
Bakjekeekje
Lokjekoek
Kûpkekeek
Hapslkfuort gebakje
Hûnepoatsje
Ienhapskeekje
Moggekeekje
Sûkerrûntsje
Bakjebaksel
Kofjepoffer
Komkepofke
Tobbekoekje
Tobbekeekje
Kupkeek
Kopkebaksel
In lyts taartsje
BH-taartsje
Snobberskoeke
Koeke út in kopke
Boarstekoeke
Frysk rûntsje
Tobbeflopke
BH-koekje
Kûpekeek
Leaf lyts keekje
Pompekeekje
Rûn taartsje
Lilliputterke cake
Cakefoarmke
Bustekoeke
Bultkeekje
Bokaaltsje
Bakkoekje
Snobberskeekje
Mearkekoeke
Gebak bakje
Fryslânboppekoeke
Kopkebroadsje
Bekerbaksel
Mokkerd
Frysk huodsje
Plassekeek
Pantsjekoeke
Keekje yn papier
Doutzengebakje
Keekpofke
BH-boltsje
Fersierkoekje
Kekers
Flaggehapke
Koppofke
Bernekeekje
Swietbekbakje
Blikjekoeke
Bekjebakjebiters