It MCL praat ek Frysk!


Sis no sels, it is dochs noflik om je yn je eigen taal út te drukken. Seker yn in sikehûs. En dat kin! Ek yn it MCL! En om dat te fieren, gienen wy ferline wike mei in karre fol opblaaslippen it MCL yn Ljouwert troch! Benijd hoe’t dat wie? Tsjek it filmke!
Mear tips oer taal yn de soarch, sjoch op Datwiedoesa.nl!