Jim kinne grif de Praat mar Frysk-app as handich wurdboek Nederlânsk-Frysk, Frysk-Nederlânsk of om dyn freonen in ‘tútsje’ te stjoeren. Marrr, der is nóch wat leuks bykommen: ‘Blinder of Blunder’!

Blinder of Blunder!
Hoe is it mei dyn Frysk? Kinst it no teste! In pear kear wyks in test om te sjen hoe’t it mei dyn Frysk is. Krigest fjouwer mearkarfragen en oan ‘e ein kinst fuort sjen hoe’tst it dien hast. Hast in flater makke? Dan krigest de útlis der fergees by! Set ‘m op!

Download hjir de app foar dyn Apple-apparaat en hjir foar dyn Androïd-ding!