Fan 21 oant 26 febrewaris fiere wy Ynternasjonale Memmetaaldei mei #FryskSichtber. Wy wolle it
Frysk sa sichtber mooglik meitsje yn dy wike. Om’t wy tsjintwurdich in soad efter skermkes sitte, yn
Teams of Zoom of oare omjouwingen, hawwe wy 4 digitale eftergrûnskermen makke dy’tst brûke
kinst yn dyn oerlizzen en bykletsmominten mei freonen en famylje.

En dy kinst hjir (.zip bestân) downloade! In soad wille dermei!