It Fryske antwurd op it populêre spul ‘30 seconds’ is ‘mei oare wurden’. ‘Mei oare wurden’ is in superleuk spultsje dat soarget foar hilaryske mominten mei freonen en famylje. Omskriuw de wurden op dyn kaartsje mei oare wurden, soargje dat de oaren it wurd datsto omskriuwst riede en win! Slagget it om alle wurden binnen 30 sekonden te rieden? Dan skoarst ek bonuspunten: in boppeslach! Eksklusyf en allinne te keap by de Fryske boek- en kadowinkel fan de Afûk en de websjop!