Kroechkwis

De Praat mar Frysk-kroechkwis is de leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân! In pear kear per jier strike wy del yn de gesellichste kroegen fan Fryslân!

De Praat mar Frysk-kroechkwis is de leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân! In pear kear per jier strike wy del yn de gesellichste kroegen fan Fryslân mei fragen oer de Fryske taal en kultuer. Fan sport oant skiednis en fan lokale roddels oant Fryske muzyk, it sit der allegear yn!

Wolsto ek ris in Praat mar Frysk-kroechkwis by dy yn ‘e kroech? Dat kin! Wy regelje it fergees en soargje foar in prachtich jûnfoljend programma om de Fryske taal hinne. Mear witte? Stjoer ús in mailtsje en wy komme der gau sa gau as mooglik op werom!

De Praat mar Frysk-kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch de Afûk, Weidenaar Worst, Sonnema en Drukkerij Van der Eems.

Op freed 14 oktober om 19.30 wie der alwer in Praat mar Frysk Kroechkwis! Diskear yn doarpshûs ‘De Terpring’ yn it altyd moaie Brantgum! Mear as 100 man ferdield oer tweintich teams gienen foar de haadpriis!

In prachtige jûn ûnder lieding fan stand-up comedian Douwe Gerlof Heeringa mei as winners diskear team ‘It Fjoer’ mei mar 21 flaters! In hiele knappe skoare! Tank oan elk dy’t der by wie en hiel graach oant takom jier! Dan gean wy de provinsje wer troch mei de leukste kroechkwis fan Fryslân!

De Fryske Kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch de Afûk, Sonnema, Weidenaar en drukkerij Van der Eems.

14641942_1150224868393041_3595312487833271505_n