LinkedIn

Fansels sitte wy ek op it grutste saaklik netwurk fan ‘e wrâld!
Wy binne like profesjoneel as dy en wy prate dy graach by oer hoe’t it Frysk foar dyn bedriuw ynsetten wurde kin!

Wurd lid fan ús LinkedIn-groep  en praat mei, stel fragen en diskusjearje oer it brûken fan it Frysk yn it bedriuwslibben en by publike tsjinsten.

De PraatmarFrysk-kampanje wol minsken bewust meitsje fan de mearwearde dy’t it brûken fan de Fryske taal hawwe kin foar harren bedriuw.