LinkedIn

Fansels sitte wy ek op it grutste saaklik netwurk fan ‘e wrâld!
Wy binne like professional as dy en wy prate dy graach by oer hoe’t it Frysk foar dyn bedriuw ynsetten wurde kin!

Bedriuwen kinne in spesjaal Praat mar Frysk-pakket oanfreegje fia ús website en yn de LinkedIn-groep fragen stelle en diskusjearje oer it brûken fan it Frysk yn harren bedriuw.

De PraatmarFrysk-kampanje wol bedriuwen bewust meitsje fan de mearwearde dy’t it brûken fan de Fryske taal hawwe kin foar harren bedriuw.

PMF Rabobank2