Elisabeth stjoerde ús dizze foto en no liket it ús hiel aardich om jim te freegjen wa’t noch mear Fryske poeiermolkewurden meitsje kin

Meitsje in #Frysk wurd en help mei om de supermerken in bytsje Frysker te meitsjen!

Stjoer dyn foto fia Facebook, Twitter of Instagram en tag ús of stjoer him nei  praatmarfrysk@gmail.com en wy diele him foar dy!