Ut in ûndersyk fan studinten fan NHL-Stenden yn opdracht fan de gemeente Waadhoeke, docht bliken dat de ynwenners fan dy gemeente harren eigen memmetaal benammen yn de ynformele sfear brûke.

Sagau’t de omjouwing formeler wurdt, lykas by de dokter of by in ynstânsje, skeakelje se oer op it Nederlânsk. Se skeakelje ek gau oer as de petearpartner in oare taal praat; út fatsoen of om’t se tinke dat dan de kommunikaasje better ferrint. Oan dat flugge oerskeakeljen wol de gemeente wat dwaan.

De Afûk hat al kontakt mei de gemeente Waadhoeke oer dit fenomeen en wol de wurksjops Psychology fan Taal ek oanbiede yn de gemeente.

Mear hjiroer yn de Leeuwarder Courant.

 

Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

Gjin items fun.