Neist dizze website is der ek in ynternasjonale website foar dit projekt mei ynformaasje en ynfalshoeken út oare minderheidsregio’s. Binnen it ynternasjonale projekt wurkje wy oan in algemiene opset foar trainingen, materialen en in MOOC. De ûnderfiningen dy’t wy yn Fryslân opdogge wurde wer meinommen yn de ûntwikkeling fan dizze materialen.

www.listen-europe.eu

Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

Gjin items fun.