Op tongersdei 2 july is de earste trening Psychology fan Taal foar treners hâlden yn Loft yn Boksum.
De 6 dielnimmers krigen ynformaasje oer de opbou fan de trening en de teoretyske eftergrûn fan psychologyske fenomenen dy’t mei it switchen fan de iene taal nei de oare taal te krijen hawwe. Want wannear skeakelest oer fan dyn taal (yn dit gefal it Frysk of it Biltsk) nei it Nederlânsk, en wêrom? Watfoar oannames spylje dêryn in rol? Watfoar ferhaal fertelst dysels en hoe reagearresto op de reaksje fan dyn petearpartner? De dielnimmers krigen hanfetten om dêr mear ynsjoch yn te krijen en dêr ek konkreet mei oan de slach te gean.

Op 11 septimber sil it twadde diel fan dizze trening plakfine. Dan sil prof.dr. Ferran Suay, psycholooch oan de Universiteit fan Valencia mear teoretyske eftergrûn jaan en yngean op fragen en ûnderfiningen fan de dielnimmers.

De trening en workshop Psychology fan Taal is ûnderdiel fan it LISTEN-projekt.

 

Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

Gjin items fun.