Fan 6 o/m 8 febrewaris 2020 binne oan ‘e Universiteit fan Valencia treningen jûn oer taalassertiviteit troch prof. Ferran Suay yn it ramt fan it Erasmus+-projekt LISTEN. De Afûk is partner yn dit projekt en riedt op dit stuit treningen en byienkomsten ta oer dit ûnderwerp.

Annewiep Bloem en Mirjam Vellinga hawwe de treningen folge. ‘It wie tige ynteressant’ fertelt Mirjam Vellinga. ‘Wy hawwe in soad ekstra ynsjoch krigen yn de psyche fan de ‘minderheidstaalsprekker’. Wêrom giet dy soms sa gau oer nei de mearderheidstaal? Wêrom is it sa lestich om in twatalige konversaasje te hâlden? En wat kinne wy dwaan sadat mear minsken harren taal mei mear selsfertrouwen brûke?’ De nije ynsichten wurde meinommen yn de treningen oer taalgebrûk en taalgedrach dy’t dit jier yn de maitiid úteinsette sille.

Neist de Afûk wiene der fertsjintwurdigers fan Ierske, Welske, Katalaanske en Hongaarske organisaasjes oanwêzich.

Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

  • Nije data 'Psychology fan dan dyn taal': jou dy op!
    Goed nijs: der steane trije nije data op de aginda! Dus wolsto mear witte oer (dyn) taalgedrach en - gewoantes? Doch dan mei oan de trening Psychology fan dyn taal op ien fan ûndersteande data. - tiisdei 22 maart, 13.30-16.00 oere, Aldeboarn - woansdei 13 april, 19.30-22.00 oere, Drachten - sneon 23 april, 9.30-12.00 oere, Ljouwert De workshops steane ûnder lieding fan Gerda Cuperus. Meidwaan is foar partikulieren fergees. Oanmelde dochst fia opjaan@afuk.frl. Wolsto mei dyn kollega's of team ris yn de psychology fan jim taal dûke? Nim dan kontakt mei ús op.
  • Nije trening foar treners
    Op freed 24 septimber sette wy wer útein mei in trening foar treners foar de workshop Psychology fan dyn Taal. De trening bestiet út 2 dielen en sil jûn wurde yn Loft yn Boksum. De 2e treningsdei is op freed 1 oktober. Beide dagen duorje fan ca. 9.00 - 14.00 oere, lunsj ynbegrepen. De trening is fergees. Hast ûnderfining mei groepen, niget oan taal, bist net benaud foar wat nijs en bist fleksibel yn te setten? Dan is dizze trening miskien wat foar dy! Hast belangstelling? Nim dan kontakt mei ús op.
  • Ynterview mei Gerda Cuperus yn de Bildtse Post oer ús trening
    Yn de Bildtse Post fan 13 jannewaris 2021 stiet in grut ynterview mei Gerda Cuperus oer de trening Psychology fan Taal. Gerda fertelt dêryn oer har eigen ûnderfiningen en oer de trening. Belangstellenden kinne har fanôf no ek opjaan. Sjoch de link foar de PDF fan it artikel. BP13012021-Psychologyfandyntaal
mear nijs »

Aginda

Gjin items fun.