Yn de Bildtse Post fan 13 jannewaris 2021 stiet in grut ynterview mei Gerda Cuperus oer de trening Psychology fan Taal. Gerda fertelt dêryn oer har eigen ûnderfiningen en oer de trening. Belangstellenden kinne har fanôf no ek opjaan. Sjoch de link foar de PDF fan it artikel.

BP13012021-Psychologyfandyntaal

Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

Gjin items fun.