Oant takom jier!


Wij hebben de eend zuiver wat in de bek, dat wij pijken er voor een klein schoftje even tussenuit! Maar vanzelfs zijn we er toekom jaar weer! Om presys te wêzen moandei 4 jannewaris!

Wy winksje jim prachtige feestdagen en in geweldich nij jier! Hiel graach oant takom jier! Dikke tút fan ús!