Wy fan Praat mar Frysk gienen op’e kofje yn Bútenpost. Machtich moai fan Joop, Sita en dy oaren, dat se mear dwaan wolle mei de sichtberens fan de Fryske taal op harren bedriuwspân. En fansels hiel leuk dat se ús fan Praat mar Frysk frege ha om mei te tinken.

Wolsto no ek mear dwaan mei it Frysk yn dyn bedriuw of organisaasje? Wy komme graach ris del foar in bakje kofje en tinke graach mei! Ek kinne we dan mear fertelle oer de mooglikheden dy’t der binne om hjirby (finansjele) stipe te krijen. Nijsgjirrich? Nim dan gau kontakt mei ús op troch in mail te stjoeren nei praatmarfrysk@gmail.com!