Out of office?


Bisto der de kommende simmerfakânsje efkes net? Hast noch ferlet fan in orizjineel ‘Out of office’-berjocht? De dichters Tsead Bruinja en Ate Grypstra hawwe spesjaal foar dy in Frysktalich ’Ik bin der efkes net’-berjocht yn ’e foarm fan in gedicht skreaun!
Kopiearje ien fan de ûndersteande gedichten en brûk it as Fryske ’Out-of-Office’-reply! De meast orizjinele wize om sjen te litten dats even in pear dagen net op dyn plak sitst! In protte wille dermei!

 

Ate Grypstra

 

 

hoe’t jo ek longerje

 

om jo firtuele tentakels

 

om my hinne te winen

 

en my mei te sûgjen

 

yn de razende djipten

 

fan de Needsaak-See

 

 

ik

 

bin bûten

 

jo berik

 

 

haw stille strannen fûn

 

en fermij fol oerjefte

 

de kolkjende massa

 

oant [datum]

 

—

 

 

Ate Grypstra

 

 

ferskriklik fansels

 

 

werklik alle war dien

 

kostbere sekonden slachtoffere

 

registers iepen lutsen

 

de goeie toan oanslein

 

flaters foarkaam

 

 

en dan sa ôfstegere wurde!

 

 

te wurd stien troch

 

automatysk generearre retûr-replyk

 

 

betsjinne troch

 

leech-by-de-grûnske surrogaatkommunikaasje

 

 

fraai oanklaaid, dat wol

 

mar goed besjoen

 

 

om te janken

 

 

(besykje it wer ris op [datum])

 

—

 

 

Joke van Leeuwen

 

 

Myn stoel is leech, de doar is ticht

 

En ik bin efkes út it sicht

 

Mar bin‘ der saken dy’t driuwend binne,

 

Dan soest … in berjocht stjoere kinne.

 

—

 

 

Tsead Bruinja

 

 

op `e flutter

 

 

wy rôpen folk

 

troch de brievebus

 

 

lieten in streepke ljocht

 

falle op `e matte

 

 

harken mei sân pear earen

 

en seinen stil

 

 

bonken

 

 

en as der dan noch gjin beweging kaam

 

rûnen we nei de achterdoar

 

 

dy’t allinich op slot wie

 

as it folk net thús wie

 

 

sille wol op `e flutter wêze

 

seinen we dan

 

 

wat eins betsjutte

 

 

wêr dogge se it fan

 

fiele har seker te goed

 

 

foar it doarp
—