Praat mar Frysk-radio: it Taalpraatsje

Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! De aginda foar de kommende tiid: 2 april 2020, 16 april 2020, 30 april 2020, 14 maaie 2020, 28 maaie 2020, 11 juny 2020, 25 juny 2020.

Praat mar Frysk yn it nijs!

Ut en troch komt de Praat mar Frysk-kampanje ek foarby yn it nijs, hast wat mist? Hjirûnder kinst de measte artikels weromlêze!

Praat mar Frysk-TV

Fan 2011 oant 2015 hawwe wy programma's fan 1 minút makke foar Omrop Fryslân, mei Ferrassingspoëzij, Frjemde Wurden en Fryske Portretten. Te goed om wei, dus besjoch se hjirûnder!

2015: Frjemde Fryske Wurden

Yn 2015 gie ús Herman op ‘en paad mei Frjemde Fryske Wurden: fan gludze oant panpyk en fan sjammeloek oant rombommich. Alle filmkes sjen? Dat kin hjir!

2014: Ferrassingspoëzij mei Tet

Yn 2014 ferraste Tet Rozendal minsken yn Fryslân mei Fryske poëzij. Prachtige gedichten op ûnferwachte plakken! Alle filmkes sjen? Besjoch se hjir!

2013: Ferrassingspoëzij mei Arnold.

Yn 2013 gie akteur Arnold Dijkstra foar ús de dyk út en ferraste elk dy’t it hearre woe mei in prachtich Frysk gedicht. Alles sjen? Dat kin hjir!

2012: Taalfragen mei Henk en Brecht

Yn 2012 gie ús Professor Henk mei syn assistinte Brecht op ‘en paad mei Fryske taalfragen. Hoe brochten de minsken it der fanôf? Besjoch hjir alle filmkes.

2011: 60 x 60

Yn 2011 hawwe wy 60 portretten fan 1 minút makke fan minsken dy’t wat spesjaals mei it Frysk hawwe. Fan Rens Kroes oant Foppe Bron.60×60! De hiele rige fynst hjir!