Jaaa! Op freed 14 oktober is it feest yn Brangtum! De Praat mar Frysk-Kroechkwis! Bierke drinke? Dikke fette prizen winne? Of gewoan in hiele gesellige jûn belibje? Jou dyn team op fia praatmarfrysk@gmail.com!

De Praat mar Frysk-Kroechkwis is de leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân! In pear kear per jier strike wy del yn de gesellichste kroegen fan Fryslân mei fragen oer de Fryske taal en kultuer. Fan sport oant skiednis en fan lokale roddels oant Fryske muzyk, it sit der allegear yn!

De Praat mar Frysk-kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch de Afûk, Weidenaar Worst, Sonnema en Drukkerij Van der Eems.